Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45739
Title: Адміністративно-правові засади реалізації права людини на доступ до екологічної інформації в Україні
Other Titles: Administrative and legal bases of realization the human right of access to ecological information in Ukraine
Authors: Проскура, Ганна Миколаївна
Proskura, Ganna
Keywords: екологічна інформація
інформація
доступ до інформації
забезпечення права на інформацію
інформаційно-правове забезпечення
інформаційні права
экологическая информация
информация
доступ к информации
обеспечение права на информацию
информационно-правовое обеспечение
информационные права
ecological information
information
access to information
ensuring the right to information
information and legal support
information rights
Issue Date: 22-Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Проскура Г.М. Адміністративно-правові засади реалізації права людини на доступ до екологічної інформації в Україні. - Дис. на здобуття ступеня кандидата юрид.наук за спец.: 12.00.07 "адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право". - Київ: НАУ, 2021. - 213 с.
Abstract: У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й вирішено питання щодо адміністративно-правових засад реалізації права людини на доступ до екологічної інформації в Україні. Охарактеризовано поняття засад реалізації права людини на доступ до екологічної інформації в Україні та визначено його структуру. У роботі досліджено право на доступ до екологічної інформації як суспільно- правовий феномен. Проаналізовано основи, систему та історичний розвиток адміністративно- правових засад реалізації права людини на доступ до екологічної інформації, визначено роль суб’єктів забезпечення права людини на доступ до екологічної інформації. Розкрито нормативно-правове значення реалізації права людини на доступ до інформації про стан навколишнього середовища. Проаналізовано систему та структуру суб’єктів права на доступ до екологічної інформації та визначено їхні повноваження. Простежено особливості адміністративно-правових способів реалізації права людини на екологічну інформацію, визначено систему гарантій реалізації цього права та види його обмеження. Окреслено перспективні напрями вдосконалення адміністративно-правового механізму реалізації права людини на доступ до екологічної інформації в Україні на підставі досвіду зарубіжних країн та аналізу історичного розвитку. Виділено та деталізовано роль суб’єктів (зокрема громадських організацій) у сфері реалізації права людини на доступ до екологічної інформації. Запропоновано історичну періодизацію етапів становлення права на екологічну інформацію та уточнено існуючі визначення окремих адміністративно-правових категорій і понять. Проаналізовано законодавство України у сфері доступу до екологічної інформації щодо його відповідності Орхуській конвенції. Обґрунтовано нагальну потребу щодо поділу екологічної інформації на види на законодавчому рівні. Надано додаткове обґрунтування пропозиції щодо впровадження посади Інформаційного Комісара в Україні, а також щодо особливостей судового захисту права на екологічну інформацію в контексті забезпечення реалізації права людини на доступ до екологічної інформації. Проаналізовано правозастосовну діяльність і розроблено пропозиції теоретичного та практичного характеру, спрямовані на вдосконалення адміністративно-правових засад реалізації права людини на доступ до екологічної інформації. В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и решен вопрос об административно-правовых основах реализации права человека на доступ к экологической информации в Украине. Охарактеризованы понятия основ реализации права человека на доступ к экологической информации в Украине и определена его структура. В работе исследовано право на доступ к экологической информации как общественно-правовой феномен. Проанализированы основы, система и историческое развитие административно- правовых основ реализации права человека на доступ к экологической информации, определена роль субъектов обеспечения права человека на доступ к экологической информации. Раскрыто нормативно-правовое значение реализации права человека на доступ к информации о состоянии окружающей среды. Проанализирована система и структура субъектов права на доступ к экологической информации и определены их полномочия. Прослежены особенности административно-правовых способов реализации права человека на экологическую информацию, определена система гарантий реализации этого права и виды его ограничения. Указаны перспективные направления совершенствования административно-правового механизма реализации права человека на доступ к экологической информации в Украине на основе опыта зарубежных стран и анализа исторического развития. Выделена и детализирована роль субъектов (в частности, общественных организаций) в сфере реализации права человека на доступ к экологической информации. Предложена историческая периодизация этапов становления права на экологическую информацию и уточнены существующие определения отдельных административно-правовых категорий и понятий. Проанализировано законодательство Украины в сфере доступа к экологической информации – о его соответствии Орхусской конвенции. Обоснована насущная необходимость в разделении экологической информации на виды на законодательном уровне. Предоставлено дополнительное обоснование предложений, касающихся внедрения должности Информационного Комиссара в Украине, а также особенностей судебной защиты права на экологическую информацию в контексте обеспечения реализации права человека на доступ к экологической информации. Проанализирована правоприменительная деятельность, разработаны предложения теоретического и практического характера, направленные на совершенствование административно-правовых основ реализации права человека на доступ к экологической информации. The thesis generalizes the right of access to environmental information as a social and legal phenomenon. The author explored the administrative and legal framework for the implementation of the right of access to environmental information using the scientific works of scientists involved in the information, administrative and environmental law, and representatives of the science of public administration, civil and other relevant branches of law. The purpose of the dissertation is to determine the essence, features and ways to improve the administrative and legal framework for the realization of the human right to access environmental information in Ukraine using modern methods of scientific knowledge based on the analysis of doctrinal views of scientists and norms of the Ukrainian and international law. The dissertation systematizes scientific research on the essence of administrative and legal bases of the realization the human right of access to ecological information in Ukraine, the methodology of the analysis of administrative and legal bases of the realization the human right to access to ecological information is developed, the features of administrative and legal bases of realization the human right to access to environmental information; the institutional and legal provision of the human right to access to ecological information is clarified, the administrative and legal ways of realization the human right of access to ecological information in Ukraine and their legal guarantees and restrictions are investigated; the signs, features and consequences of legal liability for offenses in this area are identified, the experience of foreign countries in the field of the human rights to access environmental information are analyzed, the conclusions on the identified strengths and weaknesses in the regulation of administrative and legal principles of the human rights of access to environmental information are formulated. The author has also identified the ways, principles, directions of further reforming the legislation of Ukraine in the field of access to environmental information, developed proposals for improving the legislation of Ukraine in this area, as well as the practice of its application. The thesis proves the impact on the implementation of the right to environmental information in Ukraine of the following processes: the legacy of the legal approaches of the Soviet Union, the European integration of Ukraine; the administrative and legal reform, the information world processes, Aarhus processes. The peculiarities of administrative and legal ways of realization human right to ecological information in the historical context are traced and the periodization of formation and development of the right to ecological information is offered. Perspective directions of improvement of the administrative and legal mechanism of realization of the human right to access to ecological information in Ukraine on the basis of experience of foreign countries and the analysis of the historical development are outlined. The legislation of Ukraine in the field of access to environmental information on its compliance with the Aarhus Convention is analyzed. The urgent need to divide environmental information into types at the legislative level is substantiated. The role of subjects (including public organizations) in the field of realization the human right to access to ecological information is singled out and detailed. The role of the public in ensuring the realization the right to environmental information is defined. An additional justification is provided for the proposal to introduce the position of Information Commissioner in Ukraine, as well as for the peculiarities of judicial protection of the right to environmental information in ensuring the implementation of the human right to access environmental information. The law enforcement activity is analyzed and the proposals of theoretical and practical character, directed on improvement of administrative and legal bases of realization the human right to access to the ecological information are developed.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45739
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація_Проскура.pdfДисертація1.37 MBAdobe PDFView/Open
Проскура автореф.pdfАвтореферат339.79 kBAdobe PDFView/Open
відгук Смоковича М. на Проскуру Г..pdfВідгук офіційного опонента271.04 kBAdobe PDFView/Open
відгук Олійника О. на Проскуру Г..pdfВідгук офіційного опонента268.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.