Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45567
Title: Організація і методика обліку аналізу та аудиту запасів підприємства
Authors: Дашевська, Анна Костянтинівна
Keywords: баланс
запаси
методи оцінки
інвентаризація
план аудиту
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В ефективності діяльності будь-якого підприємства важливу роль відіграють запаси. Вони, як правило, виступають найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. За їх відсутності неможливий процес виробництва, так як однією з обов’язкових умов його здійснення є забезпеченість суб'єкта господарювання запасами – сировиною, матеріалами, запасними частинами, паливом та іншими матеріалами. Запаси обслуговують поточну господарську діяльність підприємства та входять до складу його оборотних активів, оскільки повністю споживаються або реалізуються протягом року. Елементи, які включаються до складу запасів, залежать від особливостей підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючи позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, відіграють важливу роль при визначенні результатів господарської діяльності та при висвітленні економічної інформації про фінансовий стан суб'єктів господарювання, а тому організацїя і методика обліку, аналізу та аудиту запасів є актуальним напрямком дослідження. Запаси поділяються на виробничі і товарні. Виробничі запаси прослового підприємства дещо відрізняються від товарних запасів торговельного підприємства. Значний внесок у розвиток теорії та практики обліку запасів зробили такі вчені, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем'яненко, В.І. Єфіменко, Г.Г. Кірейцев, Костюченко В.М., М.М. Коцупатрий, Ю.Д. Марущак, В.Б. Моссаковський, В.М. Пархоменко, Л.К. Сук, П.Я. Хомин, Л.С. Шатковська та ін. Однак питання ефективно побудованого процесу обліку, аналізу та аудиту запасів на підприємствах потребують подальшого дослідження як на організаційно-методичному, так і на практичному рівнях.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: д.е.н. доцент Овсюк Ніна Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45567
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_071_Дашевська А.К._.pdfДипломна робота19.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.