Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45486
Title: Сучасний стан ринку молочної продукції та забезпечення її якості в умовах євроінтеграції України
Other Titles: Современное состояние рынка молочной продукции и обеспечения ее качества в условиях евроинтеграции Украины
The current state of the dairy market and its quality assurance in the context of Ukraine's european integration
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Shevchenko, Anna
Табачук, Наталія Олександрівна
Tabachuk, Natalia
Keywords: виробництво
експорт
молокопереробні підприємства
молочна продукція
стандарти
якість
производство
экспорт
молочная продукция
качество
production
export
markets
standards
Issue Date: 2019
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Шевченко А.В., Табачук Н.О. Сучасний стан ринку молочної продукції та забезпечення її якості в умовах євроінтеграції України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - Випуск № 27 (ч.2) - с. 101-107
Abstract: У роботі проведено аналіз сучасного стану ринку молочної продукції в Україні та визначено основні європейські та національні вимоги до якості молока. Забезпечення населення високоякісними молочними продуктами – важливе завдання молочної промисловості та торгівлі країни. Молочні продукти належать до категорії першої необхідності, саме тому потрібно весь час слідкувати за станом споживчого ринку України та виявляти усі позитивні та негативні тенденції розвитку; експериментально перевіряти споживчі цінності продуктів харчування, різних торгових марок та виробників. Сьогодні Україна взяла чіткий курс щодо діяльності у Світовій організації торгівлі (COT). Харчове законодавство країн – членів COT досить вимогливе до виробників харчових продуктів і стоїть на захисті здоров’я споживачів. Характерним для міжнародного харчового законодавства є те, що контроль над виробництвом харчових продуктів має бути суцільним на всьому харчовому ланцюгу «від ферми до столу». На якість молока впливає певна кількість чинників. Основними з них є індивідуальні (генетичні) особливості тварин, їхній фізіологічний стан, добовий ритм секреції молока, лактаційний період, вік тварини, пора року, санітарні умови, гігієна кормів тощо. У сучасних умовах поступового просування України до досягнення своєї головної стратегічної мети – інтеграції національної економіки до системи світових зовнішньоекономічних зв’язків – надзвичайно актуальною постає проблема ефективного розвитку окремих галузей і регіонів країни, а також забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Очевидно, що з підвищенням якості молока будуть вироблятися більш якісні молочні продукти, що призведе до збільшення споживання української продукції як населенням України, так і за її межами.
В работе проведен анализ современного состояния рынка молочной продукции Украины и определены основные европейские и национальные требования к качеству молока. Обеспечение населения высококачественными молочными продуктами – важная задача молочной промышленности и торговли страны. Молочные продукты относятся к категории первой необходимости, именно поэтому нужно все время следить за состоянием потребительского рынка Украины и выявлять все положительные и отрицательные тенденции развития; экспериментально проверять потребительские ценности продуктов питания, различных торговых марок и производителей. Сегодня Украина взяла четкий курс на деятельность во Всемирной торговой организации (ВТО). Пищевое законодательство стран – членов ВТО достаточно требовательное к производителям пищевых продуктов и стоит на защите здоровья потребителей. Характерным для международного пищевого законодательства является то, что контроль над производством пищевых продуктов должен быть сплошным на всей пищевой цепи «от фермы к столу». На качество молока влияет определенное количество факторов. Основными из них являются индивидуальные (генетические) особенности животных, их физиологическое состояние, суточный ритм секреции молока, лактационный период, возраст животного, время года, санитарные условия, гигиена кормов и тому подобное. В современных условиях постепенного продвижения Украины к достижению своей главной стратегической цели – интеграции национальной экономики в систему мировых внешнеэкономических связей – чрезвычайно актуальной является проблема эффективного развития отдельных отраслей и регионов страны, а также обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках. Очевидно, что с повышением качества молока будут производиться более качественные молочные продукты, что приведет к увеличению потребления украинской продукции как населением страны, так и за ее пределами.
The paper analyzes the current state of the dairy market in Ukraine and defines the main European and national requirements for milk quality. Providing the population with high quality dairy products is an important task of the dairy industry and the country's trade. Dairy products fall into the "essentials" category. That is why, it is necessary to constantly monitor the state of the Ukrainian consumer market and identify all positive and negative development trends; experimentally test the consumer values of food, different brands and manufacturers. Today, Ukraine has taken a clear course on activities in the World Trade Organization (COT). The nutrition laws of COT member countries are highly demanding of food manufacturers and are in place to protect the health of consumers. It is characteristic of international food law that control over the production of foodstuffs must be consistent throughout the food chain from farm to table. Milk quality is affected by a number of factors. The main ones are individual (genetic) features of animals, their physiological state, daily rhythm of milk secretion, lactation period, age of the animal, time of year, sanitary conditions, feed hygiene and more. In the current conditions of gradual progress of Ukraine towards achieving its main strategic goal – integration of the national economy into the system of world foreign economic relations – the problem of effectivedevelopment of individual industries and regions of the country, as well as ensuring the competitiveness of domestic products both domestically and internationally, is extremely urgent. markets. The undisputed growth of requirements to the technological level and quality of dairy production at the state level, orientation to the maximum satisfaction of needs and demands of consumers in the conditions of competition at the level of individual dairies, necessitate a significant increase in the efficiency and validity of measures and decisions in the direction of ensuring the quality of dairy products. Obviously, with the improvement of milk quality, higher quality dairy products will be produced, which will lead to an increase in consumption of Ukrainian products both by the population of Ukraine and abroad.
Description: Вступ та постановка проблеми. Молоко та молочні продукти є одними з популярних харчових продуктів населення. Відомо, що молоко виконує функцію захисного чинника для організму завдяки вмісту в ньому поживних речовин, головним чином, білка, лактози, мінеральних солей, вітамінів тощо. Для отримання молока високої якості потрібно не лише правильно годувати тварин, а й дотримуватися санітарно-гігієнічних умов, порушення яких призводить до високої бактеріальної забрудненості молока, яке є сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів. Сьогодні Україна взяла чіткий курс щодо діяльності у Світовій організації торгівлі (COT). Харчове законодавство країн – членів COT досить вимогливе до виробників харчових продуктів і стоїть на захисті здоров’я споживачів. Це законодавство сприяє виробництву гарантовано якісних та безпечних харчових продуктів. Характерним для міжнародного харчового законодавства є те, що контроль над виробництвом харчових продуктів має бути суцільним на всьому харчовому ланцюгу «від ферми до столу». Жодна ланка цього харчового ланцюга не повинна випадати з-під контролю як держави, так і виробників. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості та безпечності молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюють через участь України у роботі міжнародних організацій; укладання міжнародних договорів; гармонізацію нормативних документів (НД), норм і правил із міжнародними документами, нормами та правилами, які визначають вимоги до якості й безпечності молока, молочної сировини і молочних продуктів, а також ветеринарно-санітарними вимогами; обмін інформацією щодо заходів, які вживаються для забезпечення належної якості та безпечності молока, молочної сировини і молочних продуктів. Сьогодні серйозним питанням є проблема резистентності до антибіотиків у молочному скотарстві. Ситуація в Україні порівняно з іншими молочними країнами світу невтішна. По-перше, відсутня статистика щодо вироблення молока з антибіотиками. По-друге, враховуючи те, що ринок молока є дефіцитним, підприємства бояться втратити постачальників і намагаються домовитися, при цьому інформація про надходження на переробку молока з антибіотиками приховується. По-третє, відсутня фіксація таких випадків.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45486
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УжНУ №27_2019_ч. 2 (1).pdf392.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.