Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45447
Title: Соціально-психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів майбутніх соціальних працівників
Authors: Жачко, Жанна Вікторівна
Keywords: дипломна робота
соціально-психологічні особливості
внутрішньоособистісний конфлікт
фрустрація
тривожність
агресивність
самоставлення
дипломная работа
социально-психологические особенности
внутриличностный конфликт
фрустрация
агресcивность
становление личности
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дослідження полягає у виявленні соціально психологічних особливостей внутрішньоособистісних конфліктів майбутніх соціальних працівників. Дослідження обраної теми є однією із спроб вивчення соціально-психологічних особливостей внутрішньоособистісних конфліктів майбутніх соціальних працівників, які являють собою системне явище, в основі якого неузгодженість цінніснo-смислoвої сфери oсoбистoсті. Матеріали кваліфікаційної роботи рекомендовано використовувати для розробки лекційних курсів, спецкурсів, семінарських занять, наукових робіт та у подальших наукових дослідженнях, можуть доповнити зміст навчальних дисциплін.
Цель исследования заключается в выявлении социально психологических особенностей внутриличностных конфликтов будущих социальных работников. Исследование выбранной темы является одной из попыток изучения социально-психологических особенностей внутриличностных конфликтов будущих социальных работников и представляют собой системное явление, в основе которого рассогласованность ценностно-смысловой сферы личности. Материалы квалификационной работы рекомендуется использовать для разработки лекционных курсов, спецкурсов, семинарских занятий, научных работ и в дальнейших научных исследованиях, могут дополнить содержание учебных дисциплин.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. істор. н., доцент Тімкін Іван Федотович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45447
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231з_Жачко.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.