Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45445
Title: Гендерні аспекти управління у практиці соціальної роботи
Authors: Гер’ятович, Ірина Вікторівна
Keywords: дипломна робота
гендер
гендерні стереотипи
соціальна сфера
гендерні ролі
управління соціальною сферою
дипломная работа
гендер
гендерные стереотипы
социальная сфера
гендерные роли
управление социальной сферой
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дослідження полягає в аналізі гендерних аспектів управління у практиці соціальної роботи. Дослідження обраної теми є однією із спроб вивчення гендерних аспектів управління у практиці соціальної роботи, що визначає професійність, успішність трудової діяльності та рівень сформованості системи цінностей соціальних працівників. Матеріали кваліфікаційної роботи рекомендовано використовувати для розробки лекційних курсів, спецкурсів, семінарських занять, наукових робіт та у подальших наукових дослідженнях, можуть доповнити зміст навчальних дисциплін.
Цель исследования заключается в анализе гендерных аспектов управления в практике социальной работы. Исследование выбранной темы является одной из попыток изучения гендерных аспектов управления в практике социальной работы, определяет профессионализм, успешность трудовой деятельности и уровень сформированности системы ценностей социальных работников. Материалы квалификационной работы рекомендуется использовать для разработки лекционных курсов, спецкурсов, семинарских занятий, научных работ и в дальнейших научных исследованиях, могут дополнить содержание учебных дисциплин.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. істор. н., доцент Тімкін Іван Федотович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45445
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231_ Герятович.pdf982.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.