Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45390
Title: Технології соціальної роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти
Authors: Рибалко, Ангеліна Олегівна
Keywords: дипломна робота
обдаровані діти
освітнє середовище
заклади освіти
технології соціальної роботи
дипломная работа
одаренные дети
образовательная среда
учреждение образования
технологии социальной работы
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дослідження полягає у актуальності, проблема раннього виявлення та навчання талановитої молоді пріоритетна в сучасній освіті. Від її вирішення залежить інтелектуальний та економічний потенціал держави. На сучасному етапі розбудови освіти можна спостерігати підвищений інтерес до проблем обдарованості, її виявлення, навчання та розвитку обдарованих дітей, проблемам підготовки педагогів до роботи з ними. На основі аналізу теоретичних джерел автор розглядає соціально - психологічну характеристику обдарованих дітей, висвітлює світовий досвід організації та впровадження інтегрованого навчання в Україні. Дослідниця аналізує різні підходи до визначення процесу професійно-педагогічних знань, якими мають володіти майбутні соціальні працівники в закладах вищої освіти для врахування проблеми підготовки до роботи з обдарованими дітьми.
Цель исследования заключается в актуальности, проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи приоритетная в современном образовании. От ее решения зависит интеллектуальный и экономический потенциал государства. На современном этапе развития образования можно наблюдать повышенный интерес к проблемам одаренности, ее выявление, обучение и развитие одаренных детей, проблемам подготовки педагогов к работе с ними. На основе анализа теоретических источников автор рассматривает социально - психологическую характеристику одаренных детей, освещает мировой опыт организации и внедрения интегрированного обучения в Украине. Исследовательница анализирует различные подходы к определению процесса профессионально-педагогических знаний, которыми должны обладать будущие социальные работники в учреждениях высшего образования для учета проблемы подготовки к работе с одаренными детьми.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускниці освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. філос. н., Санжаровець Валентина Миколаївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45390
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231з_Рибалко.pdf653.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.