Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45322
Title: Соціально-психологічна підтримка безробітних внаслідок скорочення виробництва
Authors: Цуцарін, Дмитро Олександрович
Keywords: дипломна робота
передумови та причини безробіття
підтримка безробітних
заходи та методи допомоги безробітним
дипломная работа
предпосылки и причины безработицы
поддержка безработных
меры и методы помощи безработным
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі схарактеризовано соціально-психологічну допомогу безробітним в сучасних умовах; з’ясовано причини та наслідки скорочення виробництва в Україні з висвітленням ситуації з безробіттям в країні; схарактеризовано організацію служби зайнятості в Україні, законодавчу базу, яка визначає заходи з соціальної підтримки безробітних; визначено особливості соціально-психологічної підтримки безробітних; висвітлено методи соціально-психологічної підтримки безробітних на основі опанування ними нової професії, нових умінь та навичок, пошуку відповідних навчальних закладів та нового місця роботи.
В дипломной работе охарактеризована социально-психологическая помощь безработным в современных условиях; выяснены причины и следствия сокращения производства в Украине с освещением ситуации с безработицей в стране; охарактеризована организация службы занятости в Украине, законодательная база, которая определяет меры по социальной поддержке безработных; определены особенности социально-психологической поддержки безработных; освещены методы социально-психологической поддержки безработных на основе освоения ими новой профессии, новых умений и навыков; поиска соответствующих учебных заведений и нового места работы.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ». Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 231 Соціальна робота, спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проєкту: д-р пед. наук, професор Котикова Олена Михайлівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45322
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231_Цуцарін.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.