Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45304
Title: Роль соціальних мереж у формуванні комунікаційної стратегії веб-студій
Other Titles: Role of social networks in the formation of the communication strategy of web-studios
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Shevchenko, Anna
Сєлюкова, Вікторія Олександрівна
Sieliukova, Viktoriia
Keywords: веб-студія
реклама
соціальна мережа
маркетингова діяльність
веб-студия
социальная сеть
маркетинговая деятельность
реклама
web-studio
advertisement
social network
marketing activity
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Шевченко А.В., Сєлюкова В.О. Роль соціальних мереж у формуванні комунікаційної стратегії веб-студій. Проблеми системного підходу: зб. наук. праць. Випуск № 1 (69)/2019. – К. НАУ, 2019. – С. 133-138
Abstract: У статті визначається роль соціальних мереж у формуванні комунікаційної стратегії розвитку компаній, зокрема веб-студій. З’являються нові потреби у споживачів, посилюється конкуренція на внутрішньому та зовнішньому ринках, з’являються нові можливості ведення бізнесу, нові технології та інновації тощо. Визначено, що сучасний інтернет-користувач є привабливим цільовим сегментом для багатьох компаній, оскільки він більшість часу проводить у мережі, працює і відпочиває. Тому для успішного ведення бізнесу сьогодні особливо актуальним є використання усіх можливостей Інтернет для просування та збуту своєї продукції та утримання споживача. Поява мережі Інтернет докорінно змінила розвиток комунікаційного середовища, трансформувавши поняття соціальної мережі як зв’язків між індивідами виключно у реальному просторі. Взаємодія між членами суспільства перемістилась в онлайн-середовище, що нині активно соціалізується. Глобальність комунікаційного простору, що формується онлайновими соціальними мережами, є впливовим чинником розвитку більшості сфер життєдіяльності людства.
В статье определена роль социальных сетей в формировании коммуникационной стратегии развития компаний, в частности веб-студий. В связи с появлением новых потребностей у потребителей, усиливается конкуренция на внутреннем и внешнем рынках, появляются новые возможности ведения бизнеса, новые технологии и инновации. Определено, что современный интернет-пользователь является привлекательным целевым сегментом для многих компаний, поскольку он большую часть времени проводит в сети, работает и отдыхает. Поэтому для успешного ведения бизнеса сегодня особенно актуальным является использование всех возможностей Интернет для продвижения и сбыта продукции и удержания потребителя. Появление Интернет коренным образом изменило развитие коммуникационной среды, трансформировав понятие социальной сети как связей между индивидами исключительно в реальном пространстве. Взаимодействие между членами общества переместилось в онлайн-среду, и сейчас активно социализируется. Глобальность коммуникационного пространства, сформированная онлайновыми социальными сетями, является основным фактором развития большинства сфер жизнедеятельности человечества.
The article defines the role of social networks in the formation of a communication strategy for the companies’ development, in particular web studios. In regard with the appearance of new needs from consumers, the competition in the domestic and foreign markets increases, new business opportunities, new technologies and innovations appear. The current situation requires finding new methods for disseminating information, taking into account its compulsory efficiency, the mass requests for it, and the existence of a high level of trust among people. It has been determined that with the advent and development of computer technology, especially thanks to the dynamic cyber evolution of the global network Internet, a modern Internet user is an attractive target segment for many companies, since he spends most of his time online, working and relaxing. Therefore, for successful business today, it is especially important to use all the possibilities of the Internet for product’s promotion, sale and consumer’s holding. The emergence of the Internet has fundamentally changed the development of the communication environment by transforming the concept of a social network as connections between individuals solely in real space. Communication in social networks changes the perception of time and space, forms a new discourse and changes the nature of interaction between individuals. The interaction between members of society has moved to the online environment, and is now actively socializing.The global nature of the communication space, formed by online social networks, is the main factor in the development of the majority of spheres of human activity. Marketing in social networks includes many methods of work. The most popular of them are creating brand communities, working with the blogosphere, reputation management, personal branding and non-standard SMM-promotion. Social media is a valuable asset through which you are likely to get more loyal consumers, interact with them directly, form trustworthy and long-term relationships, and create an environment in which they want to come back again and again and tell their entourage about as well. Social media gives a key to be available to your target audience at any time they choose and are ready for it, to focus on what they are expecting to get from you as a business, to meet these expectations and strive to exceed them, to learn how your audience wants to be communicated with. By giving your business brand the social media touch, you not only generate more business but also connect with your customers better and serve them on a higher level.
Description: Сьогодні неможливо уявити світ без новітніх засобів передачі інформації, спроможних забезпечити ефективний інформаційний потік до цільових отримувачів. Технічні засоби комунікацій застосовуються практично в усіх сферах діяльності, зокрема, це стосується й маркетингової діяльності підприємств та фірм. Використання новітніх інформаційних технологій дозволяє не лише спростити роботу маркетингових служб, а й зробити її більш ефективною. Змінюються та з’являються нові потреби у споживачів, посилюється конкуренція на внутрішньому та зовнішньому ринках, з’являються нові можливості ведення бізнесу, нові технології та інновації тощо [1]. Сучасний інтернет-користувач є привабливим цільовим сегментом для багатьох компаній, оскільки сьогодні він більшість часу проводить у мережі, працює і відпочиває. Тому успішний бізнес сьогодні використовує усі можливості Інтернет для просування та збуту своєї продукції та утримання споживача, а це можливо зробити лише за допомогою ефективних маркетингових інтернет-комунікацій.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45304
DOI: 10.32782/2520-2200/2019-1-43
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шевченко_Селюкова.pdf169.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.