Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45295
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Основи алгоритмізації та програмування в електроніці" (172)
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Основы алгоритмизации и программирования в электронике" (172)
Educational and methodical complex of the discipline "Fundamentals of algorithmization and programming in electronics" (172)
Authors: Бурцева, Наталія Вікторівна
Бурцева, Наталья Викторовна
Burtseva, Nataliia
Бідний, Микола Семенович
Бедный, Николай Семенович
Bidnyi, Mykola
Козаревич, Вікторія Олександрівна
Козаревич, Виктория Александровна
Kozarevych, Viktoriia
Keywords: робоча програма
рабочая программа
work program
електроніка
электроника
electronics
зворотній
обратный
reverse
зв’язок
связь
communication
кодування
кодирование
coding
програмування
программирование
programming
лінійна
линейная
linear
конструкція
конструкция
design
Issue Date: 18-Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з електроніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій; формування у студента алгоритмічного мислення та розуміння логіки процесів; навичок розв’язання типових наукових та інженерних задач за допомогою сучасного програмного забезпечення, що є фундаментальною основою для фахівця в галузі електроніки та телекомунікацій. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів знань, пов’язаних з процесом розробки програм, зокрема включаючи зв’язки між задачею та алгоритмом її вирішення, між алгоритмом та програмним кодом; навчання студентів основних положень мов програмування С++; набуття практичних навичок роботи в колективі, вмінь находити правильні рішення для побудови та налагоджування програм мовами С++.
Учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, направлены на подготовку к изучению и усвоению цикла дисциплин по электронике профессиональной направленности. Целью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий; формирование у студента алгоритмического мышления и понимания логики процессов; навыков решения типовых научных и инженерных задач с помощью современного программного обеспечения, является фундаментальной основой для специалиста в области электроники и телекоммуникаций. Задачами изучения учебной дисциплины являются: формирование у студентов знаний, связанных с процессом разработки программ, в частности включая связи между задачей и алгоритмом ее решения, между алгоритмом и кодом; обучение студентов основным положениям языков программирования С ++; приобретение практических навыков работы в коллективе, умений находить правильные решения для построения и настройки программ на языках С ++.
The discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that aimed at preparing for the study and mastering of a cycle of disciplines in electronics professional orientation. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies; formation of the student's algorithmic thinking and understanding process logic; skills of solving typical scientific and engineering problems by using modern software, which is the fundamental basis for specialist in electronics and telecommunications. The objectives of the discipline are: formation of students' knowledge related to the process of program development, in particular including the relationship between the problem and the algorithm for solving it, between the algorithm and program code; teaching students the basic principles of C ++ programming languages; Acquisition of practical skills of team work, ability to find the right solutions for building and debugging programs in C ++ languages.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45295
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_171_17_Основи алгоритмізації та програмування в електроніці.pdfРобоча програма спеціальності 171 "Електроніка"1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.