Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45276
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Фахова технологічна практика"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Профессиональная технологическая практика"
Educational and methodical complex of the discipline "Professional technological practice"
Authors: Сібрук, Леонід Вікторович
Сибрук, Леонид Викторович
Sibruk, Leonid
Бурцева, Наталія Вікторівна
Бурцева, Наталья Викторовна
Burtseva, Nataliia
Козаревич, Вікторія Олександрівна
Козаревич, Виктория Александровна
Kozarevych, Viktoriia
Keywords: навчально-методичний комплекс
учебно-методический комплекс
educational and methodical complex
електроніка
электроника
electronics
практика
практика
practice
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Фахова технологічна практика є виробничою практикою. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань студентів в організації технологічних процесів при виготовленні електронної техніки та особливостей сертифікації виробництва та виробів електронного спрямування. За час проходження практики студенти повинні придбати практичні навики з виготовлення та експлуатації електронного обладнання, а також знання з організації роботи технічних відділів підприємств. На базі здобутих навиків майбутні фахівці зможуть вирішувати задачі проектування та експлуатації електронних систем та комплексів, розробляти методики їх використання в різних умовах експлуатації.
Профессиональная технологическая практика является производственной практикой. Она направлена на закрепление теоретических знаний студентов в организации технологических процессов при изготовлении электронной техники и особенностей сертификации производства и изделий электронной направления. За время прохождения практики студенты должны приобрести практические навыки по изготовлению и эксплуатации электронного оборудования, а также знания по организации работы технических отделов предприятий. На базе полученных навыков будущие специалисты смогут решать задачи проектирования и эксплуатации электронных систем и комплексов, разрабатывать методики их использования в различных условиях эксплуатации.
Professional technological practice is a production practice. It is aimed at consolidating the theoretical knowledge of students in the organization of technological processes in the manufacture of electronic equipment and features of certification of production and electronic products. During the internship, students must acquire practical skills in the manufacture and operation of electronic equipment, as well as knowledge of the organization of technical departments of enterprises. Based on the acquired skills, future specialists will be able to solve problems of design and operation of electronic systems and complexes, to develop methods of their use in different operating conditions.
Description: Спеціальність 171 "Електроніка", освітня програма "Електронні системи" Спеціальність 171 "Електроніка", освітня програма "Електронні технології інтернету речей" Спеціальність 171 "Електроніка", освітня програма "Комп’ютеризовані засоби моніторингу використання частотного ресурсу"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45276
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НБ_171_20_Фахова_технологічна_практика.pdfПрограма Фахової технологічної практики спеціальності 171 "Електроніка"1.1 MBAdobe PDFView/Open
Фахова технологічна практика.pdfПоложення про рейтингову систему оцінювання Фахової технологічної практики637.67 kBAdobe PDFView/Open
ПР_Фахова технологічна_20.pdf9.6 MBРобоча програма "Фахова технологічна практика"_153_20View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.