Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44630
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Європейська інтеграція екологічних стандартів у цивільній авіації в умовах сталого розвитку"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "European integration of environmental standards in civil aviation in the context of sustainable development"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Европейская интеграция экологических стандартов в гражданской авиации в условиях устойчивого развития"
Authors: Синило, Катерина Вікторівна
Keywords: техногенна безпека
європейская інтеграція
technogenic safety
european integration
Issue Date: 2021
Abstract: Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань, що дозволяє вдосконалити підготовку фахівців освітнього рівня магістр у галузі знань 26 «Цивільна безпека» щодо наукового розуміння сутності та особливостей інтеграційних процесів у Європі, організаційних та правових засад Європейського Союзу, особливостей євроінтеграційної політики України, зокрема у секторі безпеки та охорони навколишнього середовища. Нормативна дисципліна направлена на набуття студентами знань щодо суті процесу європейської економічної інтеграції, основних напрямів процесу внутрішньої та зовнішньої конвергенції країн-учасниць, формування навичок ідентифікації країнових та наднаціональних моделей зближення в ЄС і усвідомлення основних напрямків, механізмів та інструментів зближення України та ЄС.
This academic discipline is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills allows sto improve the training of educational level masters in the field of knowledge 26 "Civil Safety" on scientific understanding of the nature and features of integration processes in Europe, organizational and legal principles of the European Union. safety and environmental protection. The normative discipline is aimed at students gaining knowledge on the essence of the process of European economic integration, the main directions of internal and external convergence of member countries, the formation of skills to identify country and supranational models of rapprochement in the EU.
Данная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний, позволяет усовершенствовать подготовку специалистов образовательного уровня магистр в области знаний 26 «Гражданская безопасность» по научному пониманию сущности и особенностей интеграционных процессов в Европе, организационных и правовых основ Европейского Союза, особенностей евроинтеграционной политики Украины, в частности в секторе безопасности и охраны окружающей среды. Нормативная дисциплина направлена ​​на приобретение студентами знаний о сути процесса европейской экономической интеграции, основных направлений процесса внутренней и внешней конвергенции стран-участниц, формирование навыков идентификации страновых и наднациональных моделей сближения в ЕС и осознание основных направлений, механизмов и инструментов сближения Украины и ЕС.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44630
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри промислової та цивільної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_EI_2021.pdfнавчальна програма426.58 kBAdobe PDFView/Open
Sylabus_ЕІ_2021.pdfсилабус273.86 kBAdobe PDFView/Open
МР_СР_2021.pdfметодичні вказівки до самостійної роботи380.7 kBAdobe PDFView/Open
Questions_MKR_2021.pdfперелік питань до модульної роботи260.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.