Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44412
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Прогнозування та макроекономічне планування"
Other Titles: Учебно-методический комплекс по дисциплине "Прогнозирование и макроэкономическое планирование"
Educational and methodical complex on the subject "Forecasting and macroeconomic planning"
Authors: Полоус, Ольга Вікторівна
Keywords: планування
прогнозування
управління
економіка
макроекономічні об'єкти
макроекономічний рівень
planning
prognostication
management
economy
macroeconomic objects
macroeconomic level
планирование
прогнозирование
управление
экономика
макроэкономические объекты
макроэкономический уровень
Issue Date: 27-Nov-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента та є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі економіки. Метою викладання дисципліни є формування у студентів комплексу знань про методологію, методику організації прогнозування та макроекономічного планування в системі державного регулювання економіки та вмінні використовувати набуті знання у практичній діяльності.
Данная учебная дисциплина относится к циклу дисциплин свободного выбора студента и является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области экономики. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний о методологии, методике организации прогнозирования и макроэкономического планирования в системе государственного регулирования экономики и умении использовать приобретенные знания в практической деятельности.
This discipline belongs to the cycle of disciplines of free choice of the student and is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of economics. The purpose of teaching the discipline is to form in students a set of knowledge about the methodology, methods of forecasting and macroeconomic planning in the system of state regulation of the economy and the ability to use the acquired knowledge in practice.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44412
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ПтаМП_РНП_С .pdfРобоча навчальна пргорама навчальної дисципліни "Прогнозування та макроекономічне планування"785.85 kBAdobe PDFView/Open
03_ ПтаМП_РСО_З.pdfПоложення про рейтингову систему оцінювання (заочна форма навчання)172.09 kBAdobe PDFView/Open
10_ПтаМП_Т.pdfТипові тести та задачі з дисципліни «Прогнозування та макроекономічне планування»237.13 kBAdobe PDFView/Open
11_ПтаМП_МКР_1.pdfЗразок модульної контрольної роботи №1 з дисципліни «Прогнозування та макроекономічне планування»211.74 kBAdobe PDFView/Open
11_ПтаМП_МКР_2.pdfЗразок модульної контрольної роботи №2 з дисципліни «Прогнозування та макроекономічне планування»159.18 kBAdobe PDFView/Open
13_ПтаМП_ДифЗ.pdfПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ»144.76 kBAdobe PDFView/Open
01_ПтаМП_НП_С .pdfНавчальна програма навчальної дисципліни "Прогнозування та макроекономічне планування"464.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.