Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44390
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДей, Марина Олександрівна-
dc.date.accessioned2020-09-28T09:32:44Z-
dc.date.available2020-09-28T09:32:44Z-
dc.date.issued2019-09-14-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44390-
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль висококваліфікованого фахівця-юриста. Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів освіти теоретичних і практич- них знань щодо феномену корупції як економічного, політичного, правового та культурного явища, його природи, соціальної бази виникнення та поширення, а також створення дієвих ме- ханізмів запобігання та протидії корупції як умови формування соціально орієнтованої правової держави і громадянського суспільства, засвоєння знань із забезпечення антикорупційних захо- дів, вивчити рівень корупції, дослідити фактори впливу на неї, а також розробити та обґрунту- вати механізм забезпечення антикорупційної діяльності.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль высококвалифицированного специалиста-юриста. Целью преподавания дисциплины является формирование у соискателей образования теоретических и практических знаний относительно феномена коррупции как экономического, политического, правового и культурного явления, его природы, социальной базы возникновения и распространения, а также создание действенных механизмов предотвращения и противодействия коррупции как условия формирования социально ориентированной правовой государства и гражданского общества, усвоение знаний по обеспечению антикоррупционных мер, изучить уровень коррупции, исследовать факторы, влияющие на нее, а также разработать и обосновать механизм обеспечения антикоррупционной деятельности.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a highly qualified lawyer. The purpose of teaching the discipline is to form in students theoretical and practical knowledge about the phenomenon of corruption as an economic, political, legal and cultural phenomenon, its nature, social base of origin and spread, as well as the creation of effective mechanisms to prevent and combat corruption as a condition for the formation of socially oriented legal the state and civil society, the acquisition of knowledge to ensure anti-corruption measures, to study the level of corruption, to investigate the factors influencing it, as well as to develop and justify the mechanism for ensuring anti-corruption activities.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectробоча програмаuk_UA
dc.subjectпротидії корупціїuk_UA
dc.subjectантикорупційні заходиuk_UA
dc.subjectстан корупції в Україніuk_UA
dc.subjectрабочая программаuk_UA
dc.subjectпротиводействия коррупцииuk_UA
dc.subjectантикоррупционные мерыuk_UA
dc.subjectсостояние коррупции в Украинеuk_UA
dc.subjectwork programuk_UA
dc.subjectanti-corruptionuk_UA
dc.subjectanti-corruption measuresuk_UA
dc.subjectthe state of corruption in Ukraineuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти протидії корупції»uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины «Международные стандарты противодействия коррупции»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "International anti-corruption standards"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри конституційного і адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП МСПКорупції_262М_н.pdfРобоча програма379.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.