Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43820
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Ігрові моделі в цифровій економіці"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Game models in the digital economy"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Игровые модели в цифровой экономике"
Authors: Олешко, Тамара Іванівна
Oleshko, Tamara
Олешко, Тамара Ивановна
Keywords: модель
гра
цифрова економіка
аналіз
синтез
розрахунок
стратегія
model
digital economy
synthesis
strategy
game
analysis
calculation
модель
цифровая экономика
синтез
стратегия
игра
анализ
расчет
Issue Date: Jun-2020
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління економічними системами. Метою викладання навчальної дисципліни є знайомство студентів з основними концепціями теорії ігор, оволодіння основними поняттями теорії ігор, вміння використовувати їх для розв’язування конкретних задач, розробляти теоретико-ігрові моделі, які використовуються в економіці, управлінні та фінансах, застосування теорії ігор в цифровій економіці. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: систематизація та розширення знань по основам теорії ігор; засвоєння принципів розв’язування матричних ігор; оволодіння теоретико – ігровими моделями економічних та управлінських процесів; оволодіння навиками застосування отриманих знань.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of economic systems management. The purpose of teaching the discipline is to acquaint students with the basic concepts of game theory, master the basic concepts of game theory, the ability to use them to solve specific problems, develop game-game models used in economics, management and finance, application of game theory in digital economy . The objectives of the study discipline are: systematization and expansion of knowledge on the basics of game theory; mastering the principles of solving matrix games; mastering theoretical - game models of economic and managerial processes; mastering the skills of applying the acquired knowledge.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области управления экономическими системами. Целью преподавания учебной дисциплины является знакомство студентов с основными концепциями теории игр, овладение основными понятиями теории игр, умение использовать их для решения конкретных задач, разрабатывать теоретико-игровые модели, которые используются в экономике, управлении и финансах, применение теории игр в цифровой экономике . Задачами изучения учебной дисциплины являются: систематизация и расширение знаний по основам теории игр; усвоения принципов решения матричных игр; овладение теоретико - игровыми моделями экономических и управленческих процессов; овладение навыками применения полученных знаний.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43820
Appears in Collections:Методичні матеріали кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП ІМЦЕ 2019-20.docРобоча програма1.2 MBMicrosoft WordView/Open
07_ІМЦЕ_МР_ДЗ.docМетодичні рекомендації для виокнання домашнього давдання1.61 MBMicrosoft WordView/Open
10_ІМЦЕ_МР_СРС.docМетодичні рекомендації самостійної роботи1.61 MBMicrosoft WordView/Open
15_ІМЦЕ_П.docxПрактичні завдання18.18 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.