Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43727
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Methodology and organization of scientific research"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Методология и организация научных исследований»
Authors: Семиченко, Валентина Анатоліївна
Semychenko, Valentyna
Семиченко, Валентина Анатольевна
Keywords: наукові дослідження
методологія
наукова діяльність
scientific research
methodology
research activities
научные исследования
методология
научная деятельность
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою засвоєння здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі практичної психології. Метою викладання дисципліни є формування у студентів наукового стилю мислення, методологічної і організаційної культури, що забезпечує їм здатність аналізувати зміни у сучасному суспільстві і прогнозувати їх психологічні наслідки.
This discipline is a theoretical and practical basis for students of higher education to master the educational degree "Master" of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of practical psychology. The purpose of teaching the discipline is to form in students a scientific style of thinking, methodological and organizational culture, which provides them with the ability to analyze changes in modern society and predict their psychological consequences.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой усвоения соискателями высшего образования образовательного степени «Магистр» совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области практической психологии. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов научного стиля мышления, методологической и организационной культуры, обеспечивает им способность анализировать изменения в современном обществе и прогнозировать их психологические последствия.
Description: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 053 «Практична психологія»
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43727
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний аркуш_Зміст.pdf273.57 kBAdobe PDFView/Open
01_МОНД_РП.pdf326.56 kBAdobe PDFView/Open
04_МОНД_РСО.pdf143.2 kBAdobe PDFView/Open
05_МОНД_КТП.pdf131.93 kBAdobe PDFView/Open
06_МОНД_КЛ.pdf239.9 kBAdobe PDFView/Open
12_МОНД_Т.pdf275.95 kBAdobe PDFView/Open
13_МОНД_МКР.pdf166.37 kBAdobe PDFView/Open
15_МОНД_ККР.pdf164.54 kBAdobe PDFView/Open
16_МОНД_ЕБ.pdf129.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.