Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43642
Title: Загальний курс транспорту
Other Titles: Общий курс транспорта
General transport course
Authors: Соловйова, Олена Олександрівна
Соловьёва, Елена Александровна
Solovyova, Olena
Висоцька, І. І.
Высоцкая, И. И.
Vysotska, I.
Герасименко, Ірина Миколаївна
Герасименко, Ирина Николаевна
Gerasymenko, Iryna
Keywords: курс
транспорт
технологія
економіка
курс
транспорт
технология
транспорт
course
transport
technology
economy
Issue Date: 2019
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Транспорт як одна з основних галузей економіки повинен задо- вольняти потреби населення та всіх видів суспільного виробництва в перевезеннях. На сучасному етапі робота транспорту залежить від проведення ринкових реформ, акціонування та приватизації частин транспортних засобів. Також поряд із цим головним у єдності транспортної системи є інтереси споживачів та кінцевий результат діяльності цієї системи, що відповідає концепції нормального функціонування економіки за ринкових умов. Основою транспортного ринку стає конкуренція тран- спортних послуг між видами транспорту і всередині одного виду транспорту. Транспортні підприємства повинні забезпечувати конку- рентоспроможність своїх транспортних послуг шляхом широкого впровадження менеджменту та маркетингу в організацію і планування перевезень, у транспортне обслуговування. Успіху досягають ті підп- риємства і компанії, які можуть забезпечити економічну, комфорта- бельну та своєчасну доставку «від дверей до дверей». А це можна зробити за участю декількох видів транспорту в межах функціонуван- ня транспортної системи країни та окремих її регіонів.
Транспорт как одна из основных отраслей экономики должен зак- вольняты потребности населения и всех видов общественного производства в перевозках. На современном этапе работа транспорта зависит от проведения рыночных реформ, акционирования и приватизации частей транспортных средств. Также наряду с этим главным в единстве транспортной системы является интересы потребителей и конечный результат деятельности этой системы, отвечающей концепции нормального функционирования экономики в рыночных условиях. Основой транспортного рынка становится конкуренция тран- спортных услуг между видами транспорта и внутри одного вида транспорта. Транспортные предприятия должны обеспечивать конку- рентоспроможнисть своих транспортных услуг путем широкого внедрения менеджмента и маркетинга в организации и планирования перевозок, в транспортное обслуживание. Успеха добиваются те пидп- риемства и компании, которые могут обеспечить экономическую, комфорта- бельну и своевременную доставку «от двери до двери». А это можно сделать с участием нескольких видов транспорта в пределах функционуван- ния транспортной системы страны и отдельных ее регионов.
Transport as one of the main sectors of the economy must meet the needs of the population and all types of social production in transportation. At the present stage, the work of transport depends on market reforms, corporatization and privatization of parts of vehicles. Also, the main thing in the unity of the transport system is the interests of consumers and the end result of this system, which corresponds to the concept of normal functioning of the economy under market conditions. The basis of the transport market is the competition of transport services between modes of transport and within one mode of transport. Transport companies must ensure the competitiveness of their transport services through the widespread introduction of management and marketing in the organization and planning of transportation, in transport services. Success is achieved by those companies and enterprises that can provide economical, comfortable and timely door-to-door delivery. And this can be done with the participation of several modes of transport within the functioning of the transport system of the country and its individual regions.
Description: У посібнику висвітлено роль транспорту в економіці країни, його особливості як галузі, розглянуто техніко-економічні особливості різних видів транспорту та визначення сфер їх ефективного застосування. Для студентів, викладачів закладів вищої освіти, фахівців у галузі транспорту та транспортної інфраструктури.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43642
ISBN: 978-966-932-109-1
Appears in Collections:Наукові роботи співробітників кафедри авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соловйова Висоцька.pdfпосібник "Загальний курс транспорту"2.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.