Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42364
Title: Сучасні твори корінних письменників США та Канади у світлі критики постмодернізму
Other Titles: Contemporary works by indigenous writers of the United States and Canada in the light of postmodern criticism
Современные произведения коренных писателей США и Канады в свете критики постмодернизма
Authors: Шостак, Оксана Григорівна
Shostak, Oksana
Шостак, Оксана Григорьевна
Keywords: постмодернізм
трикстер
квір теорія
подвійний дух
космопримітивізм
postmodernism
trickster
queer theory
Two-spirit
cosmoprimitivism
постмодернизм
трикстер
квиртеория
двойной дух
космопримитивизм
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Шостак, О.Г. Сучасні твори корінних письменників США та Канади у світлі критики постмодернізму/О.Г. Шостак// Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць.- № 41 - Киів, 2020. - С.104-109
Abstract: У статті розглянуто проблему використання філософії постмодернізму у критиці корінної прози крізь призму внутрішнього сприйняття текстового полотна через інтенцію до рефлексії, що виявляє себе своєрідним маркером культурного світовідчуття і світорозуміння. Окреслені погляди дослідників на тлумачення поняття «трикстер» у літературознавчій парадигмі. Видокремлено основні критерії, які характеризують постмодерність корінного художнього тексту; зіставлено характеристики поняття постмодерність із традиційною гендерною парадигмою корінних культур; вибудовано теоретичні підвалини для подальшого літературознавчого аналізу; проводиться контекстуальний ана- ліз проблем нелінійності у індіанському світосприйнятті.
The article deals with the problem of using the philosophy of postmodernism in the critique of indigenous prose through the prism of the inner perception of the text canvas with intention to reflect cultural worldview and worldview. The views of researchers on the the concept of “trickster” in the literary paradigm are outlined. The main criteria that characterizes the postmodernity of the indigenous literary text are highlighted; the characteristics of the postmodernity concepts are compared to the traditional gender paradigm of indigenous cultures; theoretical foundations have been developed for further literary analysis; a contextual analysis of the nonlinearity problem in the Native American world is conducted.
В статье рассмотрена проблема использования философии постмодернизма в критике коренной прозы сквозь призму внутреннего восприятия текстового полотна через интенцию к рефлексии, что проявляется своеобразным маркером культурного мироощущения и миропонимания. Рассмотрены взгляды исследователей на толкование понятия «трикстер» в литературоведческой парадигме. Выделены основные критерии, которые характеризуют постмодернизм коренного художественного текста; сопоставлены характеристики понятия постмодернизма с традиционной гендерной парадигмой коренных культур; выстроены теоретические основы для дальнейшего литературоведческого анализа; проводится контекстуальный анализ проблем нелинейности в индейском мировосприятии.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42364
ISSN: 2520-6818 (Online)
2413-3094 (Print)
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.