Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41866
Title: Концепція дослідження синергії ролей викладача в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти
Other Titles: Сoncept of the research of high school teacher’ professional roles synergy in the conditions of the higher education institutions information and educational environment
Концепция исследования синергии ролей преподавателя в условиях информационно-образовательной среды учреждения высшего образования
Authors: Лузік, Ельвіра Василівна
Luzik, Elvira
Лузик, Эльвира Васильевна
Мельник, Н.
Melnyk, N.
Keywords: синергія
інформаційно-освітнє середовище
професійна підготовка
професійна діяльність
synergy
information and educational environment
professional training
professional activity
синергия
информационно-образовательная среда
профессиональная подготовка
профессиональная деятельность
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лузік Е. Концепція дослідження синергії ролей викладача в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти / Е. Лузік, Н. Мельник // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: Національний авіаційний університет, 2019. – Вип. 2(15). – С. 45-52
Abstract: У статті здійснено обґрунтування та перспективи дослідження синергії професійних ролей сучасного викладача в умовах інформаційного-освітнього середовища. Визначено, що синергія ролей викладача забезпечуватиме не лише ефективність та результативність навчальних досягнень студентів, але й й, насамперед, сприятиме забезпеченню якості вищої освіти у вітчизняному освітньому просторі. Пріоритетними завданнями дослідження синергії ролей викладача закладу вищої технічної освіти визначено: вивчити і проаналізувати досвід організації і діяльності служб психолого-методичної допомоги викладача у закладах вищої освіти; сформувати нормативну діагностичну базу для виявлення психологічних особливостей викладача, визначення спектру їхніх ролей і тенденцій професійного становлення під час професійної діяльності; провести пілотажні дослідження з метою визначення актуальної психолого-педагогічної проблематики в умовах технічного закладів вищої освіти тощо. Авторами запропоновано таку етапність реалізації завдань дослідження: створення банку методик для визначення соціально-психологічних особливостей та індивідуальних потреб викладача; проведення діагностики актуальних психолого-педагогічних проблем викладача, його ролей у процесі професійної діяльності; розробка та апробація системи засобів педагогічного (дидактико-методичного) та психологічного впливу на викладача, що передбачатиме методичне та психологічне просвітництво, психологічне консультування і методичну корекцію виявлених негативних тенденцій у професійній діяльності викладачів. Перспективними напрямками здійснення дослідження визначено діагностику та вироблення критеріїв та показників синергії професійних ролей викладача закладу вищої технічної освіти в умовах інформаційно-освітнього простору. Результати дослідження вбачаються у аналітичному огляді процесу професійної діяльності викладача в контексті інтегративного поєднання і взаємоузгодження системного; застосування діяльнісного й особистісного підходів щодо поглибленням наукових знань щодо психологічних факторів професійної діяльності; розширенні та вдосконаленні методичного інструментарію досліджень у галузі психології вищої школи; розроблення систем корекційних впливів, спрямованих на оптимізацію психологічного фактору професійної діяльності у вищій технічній школі тощо.
The authors of the article substantiate and prospect the research professional roles synergy of modern teacher in the conditions of information and educational environment. It is determined that the synergy of the roles of the teacher will provide not only the efficiency and effectiveness of students' educational achievements, but also, first of all, contribute to the quality assurance of higher education in the national educational space. Among the priority tasks of research authors define: to study and analyze the experience of organization and activity of services of psychological and methodological help of the teacher at the institutions of higher education; to form a normative diagnostic base for revealing the psychological peculiarities of the teacher, determining the spectrum of their roles and tendencies of professional formation during professional activity; to conduct pilot studies in order to determine the actual psychological and pedagogical problems in the conditions of technical institutions of higher education, etc. The authors propose the following stage of realization of the research’s tasks: the creation of a bank of methods for determining the socio-psychological characteristics and individual needs of the teacher; diagnostics of actual psychological and pedagogical problems of the teacher, his roles in the process of professional activity; the development and approbation of the system of pedagogical (didactic-methodical) and psychological influence on the teacher, which will provide methodical and psychological education, psychological counseling and methodical correction of the revealed negative tendencies in the professional activity of teachers. The perspective directions of the research are the diagnostics and development of criteria and indicators of synergy of professional roles of the teacher of higher technical education institution in the conditions of information and educational space. The results of the study are seen in the analytical review of the process of professional activity of the teacher in the context of integrative combination and mutual harmonization of the system; application of activity and personal approaches to deepening of scientific knowledge on psychological factors of professional activity; expanding and improving the methodological tools of research in the field of higher education psychology; development of systems of corrective influences aimed at optimization of the psychological factor of professional activity in higher technical school, etc.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41866
DOI: 10.18372/2411-264X.15.14404
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Е. Лузік, Н. Мельник.pdf337.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.