Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41735
Title: Ефективність застосування повітряних суден при виконанні екскурсійних польотів в Державному авіаційному підприємстві «Україна»
Other Titles: Эффективность применения воздушных судов при выполнении экскурсионных полетов в Государственном авиационном предприятии «Украина»
The effectiveness of the use of aircraft when performing sightseeing flights in the State Aviation Enterprise "Ukraine"
Authors: Калінічева, Валерія Валеріївна
Keywords: авіація
перевезення
екскурсія
дипломна робота
Issue Date: 5-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі виконано дослідження екскурсійних польотів як виду авіаційних робіт.Було досліджено ефективність використання ПС при виконанні екскурсійних польотів. Проведено аналіз та використано запропонованого в темі дипломної роботи виду авіаційних робіт Державним авіаційним підприємством «Україна», з метою покращення економічної ситуації авіапідприємства шляхом введення нового спектру послуг та початок комерційної діяльності. У теоретичній частині висвітлено поняття ефективності використання повітряних суден при виконанні запропонованого виду робіт та охарактеризовані наявні у авіапідприємстві та запропоновані ПС ДАП «Україна». Аналітична частина дипломної роботи присвячена проведенню аналізу виробничих і фінансових показників діяльності ДАП «Україна» за 2016-2019 роки та пропозицій щодо ефективного використання ПС при виконанні екскурсійних польотів. У проектній частині проведені розрахунки вартості льотної години повітряних суден Мі – 8 та Eurocopter EC120, а також терміни виплати кредиту за ПС Eurocopter EC120. Матеріали дипломної роботи (Ефективність застосування повітряних суден при виконанні екскурсійних польотів в ДАП «Україна») рекомендується використовувати при вдосконаленні парку повітряних суден підприємством, або при розширені видів послуг авіакомпаніями та підприємствами.
В дипломной работе выполнено исследование экскурсионных полетов как вида авиационных робит.Було исследована эффективность использования ВС при выполнении экскурсионных полетов. Проведен анализ и использовано предложенного в теме дипломной работы вида авиационных работ Государственным авиационным предприятием "Украина", с целью улучшения экономической ситуации авиапредприятия путем введения нового спектра услуг начало коммерческой деятельности. В теоретической части освещены понятие эффективности использования воздушных судов при выполнении предложенного вида работ и охарактеризованы имеющиеся в авиапредприятии и предложены ПС ГАП «Украина».
In the diploma work the research of excursion flights as a kind of aviation works is executed. The efficiency of use of airplane at performance of excursion flights was investigated. The analysis and use of the type of aviation works proposed in the topic of the thesis was carried out by the State Aviation Enterprise "Ukraine" in order to improve the economic situation of the airline by introducing a new range of services and the beginning of commercial activity. The theoretical part highlights the concept of efficiency of use of aircraft in performing the proposed type of work and describes the existing in the airline and proposed by the State Enterprise "Ukraine".
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: старший викладач Пронь Світлана Віталіївна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41735
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_275_Тр.тех_Калінічева В.В.pdfДипломна робота1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.