Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41728
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСмаль, Едуард Романович-
dc.date.accessioned2020-03-18T12:17:43Z-
dc.date.available2020-03-18T12:17:43Z-
dc.date.issued2020-02-05-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41728-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. е. н. Герасименко Ірина Миколаївнаuk_UA
dc.description.abstractОб’єкт дослідження – діяльність приватного підприємства «AERODRONE». Мета дипломної роботи – підвищення ефективності виконання агроавіаційних робіт за допомогою безпілотного авіаційного комплексу. Методи дослідження – при написанні роботи використовувався економіко-статистичний, аналітичний, метод спостереження, узагальнення, прогнозування та техніко-економічні методи. Теоретична частина описує теоретичні засади використання безпілотних літальних апаратів, основні напрями діяльності. Аналітична частина дипломної роботи вміщує аналіз економічного стану підприємства «Aerodrone» та аналіз ринку виконання сільськогосподарських робіт за допомогою безпілотних літальних апаратів. Проектна частина описує пропозиції та розрахунки щодо удосконалення технологічного процесу та інвестиційного проекту для підприємства «Aerodrone». Установлено, що запропонований вид авіаційних робіт є економічно-вигідним, та доцільним для надання своїх послуг замовникам.uk_UA
dc.description.abstractОбъект исследования - деятельность частного предприятия «AERODRONE». Цель дипломной работы - повышение эффективности выполнения агроавиацийних работ с помощью беспилотного авиационного комплекса. Методы исследования - при написании работы использовался экономико-статистический, аналитический, метод наблюдения, обобщения, прогнозирования и технико-экономические методы. Теоретическая часть описывает теоретические основы использования беспилотных летательных аппаратов, основные направления деятельности. Аналитическая часть дипломной работы содержит анализ экономического состояния предприятия «Aerodrone» и анализ рынка выполнения сельскохозяйственных работ с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проектная часть описывает предложения и расчеты по совершенствованию технологического процесса и инвестиционного проекта для предприятия «Aerodrone». Установлено, что предложенный вид авиационных работ является экономически выгодным, и целесообразным для предоставления своих услуг заказчикам.uk_UA
dc.description.abstractThe object of research is the activity of the private enterprise "AERODRONE". The purpose of the thesis is to increase the efficiency of agro-aviation work using an unmanned aerial system. Research methods - when writing the work, the economic-statistical, analytical, method of observation, generalization, forecasting and technical and economic methods were used. The theoretical part describes the theoretical foundations of the use of unmanned aerial vehicles, the main areas of activity. The analytical part of the thesis contains an analysis of the economic condition of the Aerodrone enterprise and an analysis of the agricultural work market using unmanned aerial vehicles. The design part describes the proposals and calculations for the improvement of the technological process and the investment project for the Aerodrone enterprise. It has been established that the proposed type of aerial work is economically viable and expedient for providing its services to customers.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра організації авіаційних робіт та послугuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectавіаціяuk_UA
dc.subjectагроавіаційні роботиuk_UA
dc.subjectбезпілотний літальний апаратuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.titleПідвищення ефективності виконання агроавіаційних робіт за допомогою безпілотного авіаційного комплексуuk_UA
dc.title.alternativeПовышение эффективности выполнения агроавиацийних работ с помощью беспилотного авиационного комплексаuk_UA
dc.title.alternativeImproving the efficiency of agro-aviation operations using an unmanned aerial systemuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломчик М.pdfДипломна робота1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.