Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41111
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Вища математика"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Higher mathematics"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Высшая математика"
Authors: Затула Неллі Іванівна
Чуб Людмила Олексіївна
Keywords: вища математика
higher mathematics
высшая математика
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни “ Вища математика” розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що необхідні для опанування переважної більшості дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця. Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами основними математичними поняттями та методами, необхідними для застосування теоретичного матеріалу при моделюванні і розв'язуванні прикладних економічних задач. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: – розвиток логічного та алгоритмічного мислення студентів; – оволодіння методами дослідження та розв'язування математичних задач; – набуття первинних навичок математичного дослідження прикладних економічних задач. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: Знати:  основні означення, теореми, правила та їх практичне застосування;  сучасні методи вищої математики. Вміти:  користуватися методами вищої математики при вивченні загальнонаукових та спеціальних дисциплін;  застосовувати математичні методи при розв'язуванні практичних задач з використанням обчислювальної техніки. Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з чотирьох навчальних модулів, а саме:  навчального модуля №1 «Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія»  навчального модуля №2 «Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної»  навчального модуля №3 «Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Інтегральне числення функцій»  навчального модуля №4 «Диференціальні рівняння. Ряди» , кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються у подальшому вивченні багатьох дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою, а саме: «Інформатика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрика», «Статистика» та інші.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41111
Appears in Collections:ВИЩА МАТЕМАТИКА 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.