Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40439
Title: Розмовна лексика С. Жадана у романі "Ворошиловград" в англійському перекладі
Other Titles: Serhiy Zhadan's Conversational Lexicon in the Novel Voroshylovgrad in English Translation
Authors: Линтвар, Ольга Миколаївна
Гудманян, Артур Грантович
Keywords: розмовна лексика
суржикізми
сленгізми
безеквівалентна лексика
стилістично-забарвлена лексика
жаргонізми
компенсація
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гудманян А., Линтвар О. Розмовна лексика С.Жадана у романі "Ворошиловград" в англійському перекладі. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Випуск 39. Київ: Національний авіаційний університет, 2019. С. 5-11.
Series/Report no.: Мовознавство. Перекладознавство;811.111'25
Abstract: У статті розглядаються особливості пласту розмовної лексики, його складові і функціонування в художньому творі, а також відтворення такого вокабуляру в англійському перекладі на матеріалі постмодерного роману Сергія Жадана "Ворошиловград" та його англійського перекладу. Дослідження виявило наявність різних груп розмовної лексики: суржикізми, росіянізми, жаргонізми, сленгізми, просторіччя, табуйована лексика. Перекладацький аналіз виявив використання різних способів і прийомів, зокрема, компенсації, нейтралізації, синонімічної заміни для досягнення аналогічного впливу на читача із врахуванням стилістичного навантаження і емоційного забарвлення зниженого регістру лексики.
The article studies the particular features of the conversational lexicon layer, its constituent parts and functioning in the literary text as well as the reproduction of such vocabulary in the English translation based on the postmodern novel by Serhii Zhadan “Voroshylovgrad” and its English translation. Research has shown the presence of various groups of conversational vocabulary: surzhykisms, russianisms, jargonisms, slangisms, vernacular, taboo. Translation analysis admitted the use of different ways and techniques, in particular, compensation, neutralization, synonymic substitution to reach the similar influence on the reader taking into consideration stylistic loading and emotional colouring of reduced register lexicon.
В статье рассматриваются особенности пласта разговорной лексики, ее составляющие и функционирование в художественном произведении, а также воспроизведение такого вокабуляра в английском переводе на материале постмодерного романа Сергея Жадана «Ворошиловград» и его английского перевода. Исследование показало наличие разных групп разговорной лексики: суржикизмы, русизмы, жаргонизмы, сленгизмы, просторечие, табуированная лексика. Переводческий анализ продемонстрировал использование разных способов и приемов, в частности, компенсации, нейтрализации, синонимической замены для достижения аналогичного влияния на читателя, учитывая стилистическую нагрузку и эмоциональную окраску лексики сниженного регистра.
Description: 1. Zhadan, S. (2016). Voroshilovgrad. Dallas, Texas: Deep Vellum Publishing. 2. Бархударов, Л. С. (1975). Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). Москва. 3. Елистратов, В. С. (2002). Словарь русского арго. ГРАМОТА.РУ. Взято з http://gramota.ru/slovari/argo/. 4. Жадан, С. В. (2015). Ворошиловград. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля». 5. Пономарів, О. Д. (2000). Стилістика сучасної української мови: Підручник. (2-ге вид.). Тернопіль. 6. Рецкер, Я. И. (2007). Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории перевода. (2-е изд.). Москва: Р. Валент.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40439
ISSN: 2413-3094
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Линтвар_Стаття PDF.pdfОсновна стаття228.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.