Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39968
Title: Проблеми адаптації студентів-практичних психологів до навчання у закладі вищої освіти
Other Titles: Problems of adaptation of students-practical psychologists to studying in the higher educational institution
Authors: Литвинчук, Наталя Борисівна
Lytvynchuk, Natalia
Keywords: адаптація студентів-першокурсників
практичні психологи
проблеми адаптації
чинники адаптації
adaptation of first-year students
practical psychologists
adaptation problems
adaptation factors
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У статті розглянуто проблеми процесу адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі. Зазначено, що питання адаптації молодої людини до нових умов життя є надзвичайно важливим, оскільки початковий етап навчання є найважчим періодом у житті студентів. І від того, як буде пройдено адаптаційний етап, залежить успішність навчальної діяльності студента, ставлення до майбутньої професії, його становлення як майбутнього професіонала. Автором здійснено аналіз наукової літератури і теоретичне осмислення проблеми адаптації. Кількість наукових робіт з даної тематики свідчить про активне вивчення цієї проблеми та про її актуальність. В наукових джерелах наголошується, що проблема адаптації студентів до умов нового середовища – це одна з істотних загальнотеоретичних проблем, які досліджуються на психофізіологічному, індивідуально-психологічному, соціально-психологічному рівнях. У статті представлено теоретичний аналіз адаптації як процесу і адаптивності студентів до навчання у закладі вищої освіти. Проаналізовані труднощі, з якими стикаються першокурсники, вступаючи у новий етап життя. Розглядаються причини, які обумовлюють труднощі адаптаційного періоду. У результаті вивчення даного питання приходимо до висновку, що адаптація студентів є складним, багатостороннім та динамічним процесом, який залежить від багатьох факторів. У статті порушено питання чинників, що впливають на адаптацію студентів-першокурсників та зумовлюють показники адаптованості . Серед них розрізняють чинники професіональної, біологічної, соціальної, психологічної адаптації, виокремлюючи в кожному виді зовнішні і внутрішні чинники. Автор стверджує, що психологічні чинники, які мають істотний вплив на успішність адаптації, вивчені недостатньо і потребують подальшого дослідження. Представлено результати анкетування студентів-першокурсників спеціалізації «Практична психологія» Національного авіаційного університету, що повністю підтверджують теоретичні викладки щодо проблем процесу адаптації вчорашніх школярів до навчання у закладі вищої освіти.
The article deals with the problems of the process of adaptation of freshmen students to study at a higher educational institution. It is noted that the issue of adaptation of a young person to the new conditions of life is extremely important, since the initial stage of study is the most difficult period in the life of students. And from how the adaptation stage will be completed depends the success of the student's educational activity, the attitude to the future profession, his becoming a future professional. The author analyzes scientific literature and theoretical understanding of the problem of adaptation. The number of scientific papers on this topic indicates an active study of this problem and its relevance. In scientific sources, it is noted that the problem of adapting students to the conditions of the new environment is one of the essential general theoretical problems that are studied on the psycho-physiological, individual psychological, socio-psychological levels. The article presents the theoretical analysis of adaptation as a process and adaptability of students to study at a higher education institution. The difficulties faced by the first-year students, entering into a new stage of life, are analyzed. The reasons that determine the difficulties of the adaptation period are considered. As a result of this analysis, it is concluded that student adaptation is a complex, multilateral and dynamic process that depends on many factors. The article raises issues of factors influencing the adaptation of freshmen students and determine the indicators of adaptability. Among such factors are factors of professional, biological, social, psychological adaptation, and each and every kind has external and internal attribute. The author argues that the psychological factors that have a significant impact on the success of adaptation are insufficiently studied and require further research. The results of the survey of freshmen students of the specialization "Practical Psychology" of the National Aviation University are presented in the article, such results fully confirm the theoretical calculations concerning the problems of the adaptation process of yesterday's school students with regards to study at a higher education institution.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39968
ISSN: 2411-264X PRINT
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Литвинчук.pdf275.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.