Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39945
Title: Розвиток психологічної компетентності учителів у процесі підвищення кваліфікації
Other Titles: Development of psychological competence of teachers in the process of improving the qualification
Authors: Дубчак, Олена Борисівна
Dubchak, Olena
Keywords: психологічна компетентність
підвищення кваліфікації
диференціація і індивідуалізація
усвідомлені й неусвідомлені потреби
психологічний супровід
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2018. – Вип. 13(1) – С. 115–120
Abstract: Стаття присвячена аналізу результатів експериментального дослідження розвитку психологічної компетентності учителів у процесі підвищення кваліфікації. Окреслено, що у процесі підвищення кваліфікації викладання психології повинно виконувати декілька стратегічних завдань кожне з яких у свою чергу складається з величезної кількості різноманітних напрямків впливу на слухачів, що містять гностичну (когнітивну, або інакше інформаційну), аксіологічну (ціннісну) і праксеологічну (операційну, діяльнісну) складові. За результатами дослідження було виявлено, що вчителі розуміють важливість психологічного аспекту діяльності, але орієнтовані більше на психологію учня, тоді як психологічні проблеми самого учителя залишаються поза їхньою увагою, що веде до наявності у вчителів неусвідомлених проблем. Виявлено, що проблема формування психологічної культури вчителів потребує перебудови процесу навчання на курсах підвищення кваліфікації. Серед організаційних засобів, що вимагаються, найбільш актуальними є наступні: диференціація слухачів за категоріями; проведення вихідної діагностики з метою визначення усвідомлених і неусвідомлених педагогами потреб в отриманні психологічних знань, формуванні умінь, напрямах корекції самокорекції особистісних і професійних якостей; розробка відповідної методичної бази (методів психодіагностики, навчальних і корекційних програм тощо); доповнення навчання в період перебування на курсах підвищення кваліфікації психологічним супроводом у міжсесійний період; спеціальна підготовка викладацького і методичного складу до роботи в умовах диференціації і індивідуалізації процесу розвитку психологічної компетентності вчителів.
The article is devoted to the analysis of the results of an experimental study of the development of psychological competence of teachers in the process of advanced training. It was determined that in the process of improving the qualification of teaching psychology should perform several strategic tasks, each of which in turn consists of a huge number of diverse areas of influence on students containing the gnostic (cognitive, or otherwise informational), axiological (value) and praxeological (operational, activity) a) components. The study revealed that teachers understand the importance of the psychological aspect of activity, but are more focused on the psychology of the student, while the psychological problems of the teacher are left without their attention, which leads to the presence of unconscious problems among teachers. It is revealed that the problem of the formation of the psychological culture of teachers requires the restructuring of the learning process in refresher courses. Among the organizational means that are required, the most relevant are the following: the differentiation of students into categories; conducting initial diagnostics in order to determine the needs of educated and unconscious teachers in obtaining psychological knowledge, the formation of skills, the direction of correction of self-correction of personal and professional qualities; development of an appropriate methodological base (methods of psychodiagnostics, training and correction programs, etc.); additions of training during the period of stay on refresher courses with psychological support during the intersessional period; special training of teaching and methodological staff to work in conditions of differentiation and individualization of the process of development of the psychological competence of teachers.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39945
ISSN: 2411-264X PRINT
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дубчак О_.pdf285.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.