Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39156
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Елементи теорії ігор"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Elements of the theory of games"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Элементы теории игр»
Authors: Олешко, Тамара Іванівна
Лещинський, Олег Львович
Keywords: теорія ігор
елементи
невизначеність
прогноз
економіка
кібернетика
Issue Date: 2018
Abstract: Навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління економічними системами. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями теорії ігор, представлення основних видів класифікацій ігор, з теорією прямокутних ігор з сідловими точками, чистими та мішаними стратегіями гри, співвідношенням переваги(домінування), властивостями оптимальних стратегій, ознайомлення студентів з теорією бінарних антогоністичних ігор, розширення та поглиблення знань студентів в області теорії антогоністичних ігор на n-арні ігри, започаткування вміннь використовувати отримані теоретичні знання для розв’язування конкретних задач, представлення про методи та моделі теорії ігор, які використовуються в економіці та фінансах, ознайомлення з моделями прийняття стратегічних рішень індивідувами, фірмами та іншими економічними агентами, застосування теорії ігор в авіаційній галузі.
Educational discipline is a theoretical and practical basis of the totality of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management of economic systems. The purpose of teaching the discipline is to familiarize students with the basic notions of game theory, the representation of the main types of game classifications, the theory of rectangular games with saddle points, pure and mixed game strategies, the ratio of dominance (domination), the properties of optimal strategies, familiarizing students with the theory of binary antagonistic games , expansion and deepening of students' knowledge in the field of the theory of anthony games on n-ary games, the beginning of the ability to use the obtained theoretical knowledge for solving specific problems, introducing methods and models of game theory used in economics and finance, introducing models of strategic decision making by individuals, firms and other economic agents, application of the theory of games in the aviation industry.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: -ознайомлення студентів з основними поняттями теорії ігор; -представлення основних видів класифікацій ігор; -вивчення теорії прямокутних ігор з сідловими точками; -ознайомлення з поняттями чистих та мішаних стратегій гри; -ознайомлення студентів з співвідношенням переваги(домінування), властивостями оптимальних стратегій; -ознайомлення студентів з теорією бінарних антогоністичних ігор; -започаткування вміннь використовувати отримані теоретичні знання для розв’язування конкретних задач. Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з трьох навчальних модулів, а саме: -модуля № 1 «Основні поняття теорії ігор. Бінарні антогоністичні ігри» -модуля № 2 «n-арні антогоністичні ігри», кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. Окремим третім модулем є курсова робота, яку студент виконує в третьому семестрі. КР є важливою складовою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни. Навчальна дисципліна «Елементи теорії ігор» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Вища математика», «Економіко-математичне моделювання» і є підгрунтям для вивчення дисциплін «Теорія ігор в економіці», «Макро- та мікроекономіка», «Моделі економічної динаміки», «Ризикологія» та інших.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39156
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Елементи теорії ігор НП_.pdfНавчальна програма1.16 MBAdobe PDFView/Open
Елементи теорії ігор РНП.pdfРобоча навчальна програма592.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.