Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39046
Title: Features of the use of dictionary by students of non-language specialties in the process of foreign language teaching
Other Titles: Особливості використання словника студентами немовних спеціальностей у навчанні іноземної мови
Особенности использования словаря студентами неязыковых специальностей в процессе обучения иностранному языку
Authors: Денисенко, Наталія Григорівна
Denysenko, Nataliia
Keywords: студенти немовних спеціальностей
навчання іноземної мови
спілкування іноземною мовою
використання словників
students of non-language specialties
foreign language teaching
foreign language communication
using the dictionary
студенты неязыковых специальностей
обучение иностранному языку
общение на иностранном языке
использование словарей
Issue Date: Mar-2019
Publisher: Національний авіаційний університет, 2019
Citation: N.Denysenko Features of the use of dictionary by students of non-language specialties in the process of foreign language teaching//Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування України: Матеріали І Міжнародної науково- практичної конференції 20 березня 2019 р. / За заг. ред. О.М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2019. с 31-32
Abstract: A foreign language is almost the only subject, the study of which cannot be imagined without the use of dictionaries. Widespread involvement of dictionaries, in which the greatest concentration of information about the word is concentrated, is one of the conditions for actualization of cognitive and communicative needs of students. Foreign language has an extraordinary integration with other branches of knowledge, and dictionaries are a necessary means of learning that supports the trend of rapid updating and dissemination of information. The results of the analysis of programs, textbooks, methodological and teaching aids that are used in the process of learning foreign languages, allow us to talk about the lack of frequent orientation of teachers to work on the intensification of educational and cognitive activities of students, widely using the dictionary to achieve this goal
Іноземна мова - майже єдина дисципліна, вивчення якої неможливо уявити без використання словників. Широке залучення словників, у яких зосереджена найбільша концентрація інформації про слово, є однією з умов актуалізації когнітивних і комунікативних потреб студентів. Іноземна мова має надзвичайну інтеграцію з іншими галузями знань, а словники є необхідним засобом навчання, який підтримує тенденцію швидкого оновлення та поширення інформації. Результати аналізу програм, підручників, методичних і навчальних посібників, які використовуються в процесі вивчення іноземних мов, дозволяють говорити про відсутність частої орієнтації викладачів на роботу з інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності студентів з широким залученням словників для досягнення цієї мети.
Иностранный язык - почти единственная дисциплина, изучение которой невозможно представить без использования словарей. Широкое привлечение словарей, в которых сосредоточена наибольшая концентрация информации о слове, является одним из условий актуализации когнитивных и коммуникативных потребностей студентов. Иностранный язык имеет чрезвычайную интеграцию с другими отраслями знаний, а словари необходимо средством обучения, который поддерживает тенденцию быстрого обновления и распространения информации. Результаты анализа программ, учебников, методических и учебных пособий, используемых в процессе изучения иностранных языков, позволяют говорить об отсутствии частой ориентации преподавателей на работу по интенсификации учебно-познавательной деятельности студентов с широким привлечением словарей для достижения этой цели.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39046
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри іноземних мов за фахомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.