Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37232
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Актуальні питання цінних паперів та фондового ринку»
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Topical Issues of Securities and Stock Market"
Учебно-методический комплекс общеобразовательных дисциплин «Актуальное питание детей и фондового рынка»
Authors: Н.О. Армаш
Keywords: Кредитно-фінансова сфера
ринок цінних паперів в Україні
цінні папери
Issue Date: 2018
Abstract: Дана дисципліна направлена на формування комплексного розуміння системи взаємозв’язків у фінансовій сфері щодо оцінки явищ та процесів, що відбуваються у кредитно-фінансовій сфері, у нерозривному зв’язку з їх кількісними та якісними характеристиками, та виявлення основної тенденції та закономірності їх розвитку. Мета вивчення навчальної дисципліни – є теоретична і практична підготовка студентів у напрямку оволодіння знаннями правових засад функціонування ринку цінних паперів в Україні. Завдання навчальної дисципліни – формулювання визначених наступних умінь, якими повинен оволодіти студент протягом вивчення навчальної дисципліни. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути таких компетентностей: - знання історично-правових аспектів становлення та розвитку правового регулювання ринку цінних паперів в Україні та зарубіжних країнах; - аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання відносин пов’язаних з обігом цінних паперів; - володіння понятійно-категоріальним апаратом, що використовується при регулюванні обігу цінних паперів в Україні; - усвідомлення стану правового регулювання відносин на ринку цінних паперів в Україні; - знання системи законодавства, що регулює відносини на ринку цінних паперів в Україні; - знання порядку та особливостей обігу визначених видів цінних паперів; - з’ясування порядку укладення та реалізації правочинів з цінними паперами; - з’ясування системи і повноважень органів, що здійснюють державне регулювання відносин на ринку цінних паперів в Україні. Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення курсу «Актуальні питання цінних паперів та фондового ринку» передбачає попереднє засвоєння знань з дисциплін «Біржове право», «Інвестиційне право», «Господарське право» та «Господарський процес». На основі вивчення матеріалів даного курсу можливе продовження навчання за програмою доктор філософії в галузі права, спеціалізація «Господарське право».
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Актуальні питання цінних паперів та фондового ринку» розроблено на основі освітньої програми та робочого навчального плану №РМ-9-081/17 підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 Право, спеціалізацією «Правознавство», та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37232
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри господарського, повітряного та космічного праваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.