Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35284
Title: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ЧАСОМ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Богач, Катерина Вячеславівна
Keywords: Тайм-менеджмент, виробничий процес, управління робочим часом.
Issue Date: 7-Jun-2018
Publisher: Одеський національний політехнічний університет
Citation: Підписано до друку 05.06.2018 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний. Друк – ризографія. Умовн. друк. арк. 7,1. Гарнітура Times New Roman. Наклад ___ примірників.
Abstract: Основною метою сучасного підприємства є його успішне функціонування на ринку, що передусім залежить від ефективності роботи топ-менеджменту підприємства. Їм перш за все необхідно навчитись керувати своїм робочим часом і максимально ефективно організовувати роботу персоналу. Керувати часом не означає працювати понаднормово, перш за все це вміння правильно формулювати завдання та використовувати інструменти тайм-менеджменту.
Description: Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. — О. : Одес. нац. політехн. ун-ту, 2018. — С. 192–194.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35284
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський ОНПУ 18.pdfОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ЧАСОМ1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.