Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32278
Title: ОСОБЛИВОСТI КАТЕГОРIЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПIДПРИЄМСТВ ТОРГIВЛI
Authors: Білявська, Юлія Вікторівна
Keywords: Категорiйний менеджмент, товарна полiтика, управлiння товарною категорiєю, категорiйний менеджер.
Issue Date: 17-Mar-2017
Publisher: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Citation: Підписано до друку 31.03.2017. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Цифровий друк. Умовно-друк. арк. 7,91. Тираж 100. Замовлення № 0317-406.
Series/Report no.: Замовлення № 0317-406.;
Abstract: Категорiйний менеджмент – це процес управлiння асортиментом, при якому кожна товарна категорiя розглядається, як самостiйна бiзнес-одиниця. Цiлi категорiйного менеджменту полягають у максимальному задоволеннi потреб покупцiв i одночасно в пiдвищеннi ефективностi взаємодiї мiж постачальником i продавцем.
Description: Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро, мезо і мікрорівнях економіки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х частинах. – Дніпро : ПДАБА, 2017. – Ч. 2. – С.92-95.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32278
ISBN: 978-966-916-254-0
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дніпро.pdfОСОБЛИВОСТI КАТЕГОРIЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПIДПРИЄМСТВ ТОРГIВЛI1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.