Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28849
Title: ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF MAGNESIUM CITRATE (3:2) AQUEOUS SOLUTION
Other Titles: Електрофізичні властивості водних розчинів цитрату магнію(3:2)
Электрофизические свойства водных растворов цитрата магния (3:2)
Authors: Заславський, Олександр Маркович
Козич, Олексій Миколайович
Кустовська, Антоніна Дмитрівна
Козич, Hадія Дмитрівна
Веліканов, Олександр Олександрович
Keywords: magnesium citrate
molar conductivity
pH
electrolytic dissociation
цитрат магнію
молярна електропровідність
електролітична дисоціація
Issue Date: 2016
Citation: Продовольчі ресурси. – 2016. №7. – С. 196–205.
Abstract: Purpose: The great importance for metabolic processes has such element as magnesium. There are different forms of ingress of magnesium to the human body. One of the most effective forms is magnesium citrate. Active using of magnesium citrate as food additive and pharmacological drug demands perfect knowledge and researches of its physicochemical properties and also the effect on human body. The world scientific literature describes two ways of combination of magnesium with citrate-ion. The first, when one magnesium cation is connected with one citrate-ion (1:1). The second one, when 3 magnesium cations are connected with 2 citrate-ions - magnesium citrate (3:2), trimagnesium dicitrate or trimagnesium citrate. The behavior of such compounds hasn’t been researched. The purpose of this study has been to research electrophysical properties of magnesium citrate (3:2) aqueous solutions. Methods: The behavior of magnesium citrate in the aqueous solutions with different concentration has been by the methods of atomic absorption spectrometry (AAS), conductometry and ionometry researched. For the research has been used the powder of magnesium citrate, which has been obtained by the method of aquananotechnology with gross-formula C12H10Mg3O14•14H2O. Results: Identified content of magnesium in analyzed solution has been 0,86 mg/l. In considering of dilution which has been made, it is ascertained the gross-formula of the substance and that 1g of given powder of magnesium citrate contains 86 mg of magnesium (8,6%). The medium of all researched solutions has been weak-acid, near-neutral. By the dilution of the initial solution pH value increases and then decreases to pH of bidistilled water. Value of molar conductivity at infinitely dilution for the magnesium citrate solution has been 534.32 S•cm2/mol, that points at the presence of large quantity of multi-charged particles. Discussion: As the result of the experiment by the method of atomic absorption spectrometry (AAS) the gross-formula of magnesium citrate C12H10Mg3O14•14H2O, which has been obtained by the method of aquananotechnology, has been corroborated in practice. It is ascertained, that the salt is not very soluble in water, forms weak-acid solutions and is dissociable into the large quantity of multi-charged particles
Мета: Магній відіграє вагоме значення у процесах метаболізму людини. Існують різні форми його потрапляння до організму. Однією з найбільш ефективних є органічна форма саме у вигляді цитрату магнію. Активне використання цитрату магнію при виробництві харчових продуктів та при безпосередньому вживанні в якості фармакологічного препарату вимагає досконалих знань та досліджень його фізико-хімічних властивостей, а також дії на організм людини. У світовій науковій літературі описані два способи сполучення магнію із іоном лимонної кислоти. Перший , коли один катіон магнію приєднується до одного аніону лимонної кислоти (1:1). Другий, коли три катіони магнію сполучаються з двома аніонами цитрату - магній цитрат (3:2), тримагній дицитрат або тримагній цитрат. Поведінка таких сполук в розчинах не досліджена. Метою даної роботи було дослідження електрофізичних властивостей водного розчину цитрату магнію(3:2). Методи дослідження: Поведінка цитрату магнію у водних розчинах різної концентрації була досліджена методами атомно-абсорбційної спектроскопії, кондуктометрії та іонометрії. Для досліджень було взято порошок цитрату магнію, отриманий методом аквананотехнології із брутто-формулою C12H10Mg3O14•14H2O. Результати: Встановлений вміст магнію у досліджуваному розчині склав 0,86 мг/л. що в результаті розрахунків підтверджує брутто-формулу даної речовини і означає, що в 1 г даного порошку цитрату магнію міститься 86 мг магнію (8,6%). Середовище всіх досліджених розчинів було слабко кислим, близьким до нейтрального. З розведенням вихідного розчину значення рН зростало, а потім зменшувалося, прямуючи до значення рН бідистильованої води. Визначене середнє значення молярної електропровідності при нескінченному розведенні для цитрату магнію склало 534.32 См*см2/моль, що свідчить про існування в розчині великої кількості багатозаряджених часточок. Обговорення: В результаті проведеного дослідження методом атомно-абсорбційної спектроскопії була практично підтверджена брутто-формула цитрату магнію C12H10Mg3O14•14H2O, який отриманий методом аквананотехнології. Встановлено, що ця сіль важкорозчинна і утворює розчини слабокислої реакції, дисоціюючи при цьому на велику кількість багатозарядних часточок.
Цель: Магний очень важен в процессах метаболизма человека. Существуют разные формы попадания его в организм. Одной из наиболее эффективных является органическая форма именно в виде цитрата магния. Активное применение цитрата магния в производстве пищевых продуктов, а так же при непосредственном употреблении в качестве фармакологического препарата требует совершенных знаний и исследований его физико-химических свойств, а так же действия на человеческий организм. В мировой литературе описаны два способа соединения магния с ионом лимонной кислоты. Первый, корда один катион магния присоединяется к одному аниону лимонной кислоты(1:1). Второй, когда три катиона магния соединяются с двумя анионами цитрата – магний цитрат (3:2), тримагний дицитрат или тримагний цитрат. Поведение таких соединений в растворе не было исследовано. Целью данной работы было исследование электрофизических свойств водного раствора цитрата магния (3:2). Методы: Поведение цитрата магния в водных растворах разной концентрации было исследовано Методами атомно-абсорбционной спектроскопии, кондуктометрии и ионометрии. Для исследования был взят порошок цитрата магния, который был получен методом аквананотехнологии с брутто-формулой C12H10Mg3O14•14H2O. Результаты: Установленное содержание магния в исследуемом растворе составляло 0,86 мг/л, что по результатам расчетов подтверждает брутто-формулу данного вещества и означает, что в одном грамме порошка содержится 86 мг магния(8,6%). Среды всех изучаемых растворов были слабокислые, близкие к нейтральным. При разведении исходного раствора рН увеличивалось, а затем уменьшалось, приближаясь к значению рН бидистиллированой воды.Значение молярной электропроводности при бесконечном разбавлении для цитрата магния составляло 534.32 См*см2/моль, что является свидетельством наличия в растворе большого количества многозаряженных частиц. Обсуждение: В результате проведенного исследования методом атомно-абсорбционной спектроскопии была практически подтверждена брутто-формула цитрата магния C12H10Mg3O14 • 14H2O, полученного методом аквананотехнологии. Установлено, что эта соль труднорастворима и образует растворы слабокислой реакции, дисоциируя при этом на большое количество многозарядных частиц.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28849
Appears in Collections:4. Наукові статті кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.2.docОсновна стаття534 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.