Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24322
Title: The bifurcation set for a two-axes vehicle model with the non-linear dependence of slipping forces
Other Titles: Біфуркаційна множина для моделі двохосьового екіпажу з нелінійною залежністю сил відведення
Бифуркационное множество для модели двухосного экипажа с нелинейной зависимостью сил увода
Authors: Verbitskii, Volodymyr
Вербицкий, Владимир Григорьевич
Вербицький, Володимир Григорович
Khrebet, Valeriy
Хребет, Валерий Григорьевич
Хребет, Валерій Григорович
Velmagina, Nataliya
Вельмагина, Наталия Александровна
Вельмагіна, Наталія Олександрівна
Keywords: Two-axes vehicle, autooscillations, wheel module, stability, slip, bifurcation set.
Двохосьовий екіпаж, автоколивання, колісний модуль, стійкість, бокове відведення, біфуркаційна множина.
Двухосный экипаж, автоколебания, колесный модуль, устойчивость, боковой увод, бифуркационное множество.
Issue Date: 6-Sep-2010
Publisher: Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», м. Харків, Україна
Citation: Verbitskii V. G. The bifurcation set for a two-axes vehicle model with the non-linear dependence of slipping forces / V. G. Verbitskii, V. G. Khrebet, N. O. Velmagina // Нелинейная динамика : тезисы докладов 3-й Междунар. конф. (21 –24 сент., 2010). – Х. : ООО "ЭДЭНА", 2010. – С. 219– 224.
Abstract: The approach to constructing the bifurcation set of steady states for a two-axes vehicle model considering non-linear nonmonotone dependences of slipping forces is presented. Phase portraits illustrating cases of stability loss are given.
В роботі подано підхід побудови біфуркаційної множини стаціонарних режимів моделі двохосьового екіпажу, яка враховує нелінійні, немонотонні залежності сил відведення, наведено ряд фазових портретів, що ілюструють різні випадки втрати стійкості.
В работе представлен подход построения бифуркационного множества стационарных режимов модели двухосного экипажа, учитывающей нелинейные немонотонные зависимости сил увода; приведена серия фазовых портретов, иллюстрирующих различные случаи потери устойчивости.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24322
ISBN: 978-966-8230-42-4
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хребет В. Г. The bifurcation set for a two-axes vehicle model.pdfРозширені тези доповіді689.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.