Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24135
Title: Фактори вибору професії в процесі фізико-математичної підготовки старшокласників в Інституті доуніверситетської підготовки
Other Titles: Факторы выбора профессии в процессе физико-математической подготовки старшеклассников в Институте довузовской подготовки
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Мотивація, фізико-математична підготовка, старшокласники, доуніверситетська підготовка, навчальна успішність, фактори вибору професії, профорієнтаційна робота.
Мотивация, физико-математическая подготовка, старшеклассники, довузовская подготовка, учебная успеваемость, факторы выбора профессии, профориентационная работа.
Issue Date: 13-Mar-2013
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Фактори вибору професії в процесі фізико-математичної підготовки старшокласників в Інституті доуніверситетської підготовки (ІДП) / Н. П. Муранова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Міжнар. наук. практ. конф., 21–22 бер. 2013 р., м. Київ : матер. конф. / за заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2013. – С. 67–68.
Abstract: Визначено критерії сформованості мотиваційного компонента, що визначають рівень спрямованості учнівської молоді до поглибленого вивчення фізико-математичних дисциплін. Охарактеризовано мотивацію до вивчення фізики і математики в процесі доуніверситетської підготовки старшокласників як сукупність факторів високої навчальної успішності, що визначає успішний вступ до ВНЗ на технічні спеціальності та подальше успішне навчання. Сформульовано фактори вибору професії в доуніверситетській системі освіти, що сприяють свідомому вибору майбутньої професійної діяльності учнів.
Определены критерии формирования мотивационного компонента, которые определяют уровень направленности молодежи к углубленному изучению физико-математических дисциплин. Охарактеризовано мотивацию к изучению физики и математики в процессе довузовской подготовки старшеклассников как совокупность факторов высокой учебной успеваемости, что определяет успешное поступление в вузы на технические специальности и дальнейшее успешное обучение. Сформулированы факторы выбора профессии в довузовской системе образования, что способствуют осознанному выбору будущей профессиональной деятельности учащихся.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24135
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фактори вибору професії в процесі ФМпс в ІДП.pdfМуранова Н. П. Матеріали конференції1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.