Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10366
Title: Основні способи творення англійської науково-технічної термінології (на прикладі фізичних термінів)
Authors: Конопляник, Леся Миколаївна
Keywords: термін, науково-технічний термін, термінологія, фізика, афіксація, словоскладання, складний термін, скорочення, термінологічні словосполучення, запозичення
term, scientific and technical term, terminology, physics, affixation, derivation, compound term, abbreviation, terminological word combination, borrowing
Issue Date: 2014
Publisher: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Фірма Планер», 2014. – Вип. 19. – С. 148–152.
Abstract: Стаття присвячена структурно-семантичному дослідженню англійської науково-технічної термінології в галузі фізики. З’ясовано проблеми, які виникають при визначенні поняття «термін», основних вимог до нього, а також особливостей утворення і розвитку термінів у галузі фізики та їхнього місця у системі загальновживаної та наукової мов. У статті описано основні та найбільш продуктивні шляхи і способи утворення термінології з фізики, яка функціонує у сучасній англійській мові, а саме: афіксація (префіксація та суфіксація), деривація (словоскладання), утворення словосполучень шляхом додавання лівих і правих визначень до вихідного терміна, скорочення, запозичення та інші способи, спрямовані на процес номінації та поповнення словникового активу підмови фізики англійської мови. У дослідженні також проаналізовано найпродуктивніші моделі утворення таких термінів.
The article is devoted to the structural and semantic investigation into English scientific and technical terminology in physics. The problems arising at defining a term, the main requirements to it and specific features of formation and development of terms in physics are considered in the given article, as well as their place in the language. The article describes in details the basic and most productive ways of formation of English terminology in physics, namely: affixation (prefixes and suffixes), derivation, formation of word combinations, abbreviation, borrowing and other methods aimed at the process of nomination and expansion of English terminology in physics. The most effective models of term formation are also analyzed.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10366
ISBN: 978-966-2337-89
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konoplianyk_Вінниця_2014.pdf191.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.