Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9944
Title: МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ЗАБРУДНЕНОМУ ІОНАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ СІРОМУ ЛІСОВОМУ ҐРУНТІ
Other Titles: Microbiological processes in grey forest soil contaminated with heavy metal ions
Микробиологические процессы в загрязненной ионами тяжелых металлов серой лесной почве
Authors: Малиновська, Ірина Михайлівна
Літвін, Юрій Ігорович
Домбровська, Ірина Володимирівна
Keywords: мікробіоценоз
еколого-трофічні групи
мінералізація
азот
гумус
фітотоксичність
ризосфера
забруднення
важкі метали
Issue Date: 2013
Publisher: Інститут агроекології і природокористування НААН
Citation: Малиновська І. М. Мікробіологічні процеси у забрудненому іонами важких металів сірому лісовому ґрунті / І. М. Малиновська, І. В. Домбровська, Ю. І. Літвін // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 29–34.
Series/Report no.: ;2
Abstract: Досліджено перебіг мікробіологічних процесів у сірому лісовому ґрунті, забрудненому зростаючими дозами важких металів, упродовж доби. Встановлено, що в ґрунті без рослин підвищення рівня забруднення полютантами призводить до уповільнення мінералізації сполук азоту та освоєння органічної речовини ґрунту, а в ризосфері рослин – до суттєвого прискорення. Інтенсивність респірації за невисоких рівнів забруднення ґрунту підвищується на 10,8–55,3%, а за високих – пригнічується у 2,0–2,7 раза. Активність мінералізації гумусу із зростанням дози важких металів збільшується на 34,3–75,1%, при цьому у ризосфері рослин активність мінералізації гумусу залежить від дози забруднювача більше, ніж у ґрунті без фітоценозу. За короткострокового терміну спостереження індикаторними групами на забруднення важкими металами виявилися азотобактер, меланінутворювальні мікроміцети і денітрифікатори.
The course of microbiological processes in grey forest soil, contaminated with the growing doses of heavy metals during twenty-four hours has been investigated. It is set that in soil without plants the increase of level of contamination with pollutants results in deceleration of nitrogen compounds mineralization and mastering of soil organic substance, but in the rhizosphere of plants they accelerate substantially. Breathing intensity at the not high levels of soil contamination rises in 10.8–55.3%, and at the high levels of contamination it is repressed in 2.0–2.69 times. Humus mineralization activity with the height growth of heavy metal dose increases by 34.3–75.1%, here, humus mineralization activity in the rhizosphere of plants depends on the dose of pollutant in a greater measure, than in soil without phytocenosis. At the short-term supervision indicatory groups of heavy metal contamination have been azotobacter, pigment-formed micromycetes and denitrificators.
Исследован ход микробиологических процессов в серой лесной почве, загрязненной увеличивающимися дозами тяжелых металлов в течение суток. Установлено, что в почве без растений повышение уровня загрязнения поллютантами приводит к замедлению минерализации соединений азота и освоения органического вещества почвы, а в ризосфере растений – к существенной интенсификации. Интенсивность дыхания при невысоких уровнях загрязнения почвы повышается на 10,8–55,3%, а при высоких уровнях загрязнения – подавляется в 2,0–2,7 раза. Активность минерализации гумуса с продолжением роста дозы тяжелых металлов увеличивается на 34,3–75,1%, при этом в ризосфере растений активность минерализации гумуса зависит от дозы загрязнителя в большей мере, чем в почве без фитоценоза. При краткосрочных наблюдениях индикаторными группами на загрязнение тяжелыми металлами являются азотобактер, меланинсинтезирующие микромицеты и денитрификаторы.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9944
Appears in Collections:Наукові праці співробітників кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
heavy_metals_3.pdf134.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.