Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9384
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2014-07-29T11:17:53Z-
dc.date.available2014-07-29T11:17:53Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9384-
dc.description.abstract1. Ініційовані теорією та практикою експлуатації простих та складних радіоелектрон- них та телекомунікаційних об’єктів очікування обслуговування останніх статистичними мето- дами з використанням концепції оптимальних техніко-економічних показників, ресурсозбере- ження та експлуатації до безпечної відмови привели до необхідності основополагаючих основ забезпечення надійності систем як цілісної задачі, що вирішується як при проектуванні так і експлуатації виробів. 2. Проведений у роботі аналіз систем дефектоутворення, прогнозування наслідків слаб- кої технології виготовлення ЕРВ дає змогу вірогідно оцінити імовірність відмов більш складних компонентів об’єктів. У даній роботі показана адекватність методів простору станів та статис- тичного аналізу у моделюванні динаміки відмов первинних та вторинних елементів обладнання що використовуються, розроблені рекомендації по внутрішній (внутрісхемній) діагностиці ви- робів методом ідентифікаційних моделей, резервуванню апаратури на рівні ЕРВ. 3. Розроблені математичні моделі надійності ЕРВ у просторі ТС та їх аналіз за допомо- гою диференційних рівнянь Колмогорова А. Н. Дозволили оцінити їх експлуатаційну спромож- ність і включити в подальшому в опис при обліку відмов чи компонентів з очікуваною надійні- стю і відповідним обслуговуванням. В такому разі РЕО розглядається у сукупності з обслуго- вуючою системою, що дозволяє на експлуатаційному рівні впровадити принципи факторних спостережень та статистичного аналізу. З цього приводу актуальним є використання у роботі методик аналізу відповідності факторних даних, що збираються.. Результатом такого дослі- дження є картка спостережень за технічним станом РЕО, виражена як науково-технічний доку- мент, який вміщує принципи кодування проведених планових робіт та втручань службовців по рівню надійності, що описані адекватними формально-математичними зразками. 4. Поряд з факторними принципами аналізу ТС об’єктів у роботі приділяється увага і емпіричним методам оцінки їх функціонування. У цьому випадку рекомендовані машинні методи обробки статистичної інформації про відмови об’єктів. Побудова гістограм, емпіричних функцій розподілень щільності імовірностей відмов дозволяє налагодити систему оперативного статистичного аналізу динаміки змін рівня надійності РЕО. У такому випадку формуються адекватні програми обслуговування й прогнозуються необхідні експлуатаційні витрати. Проведене на кафедрі ТС дослідження в галузі машинної оптимізації вибору відповідних технологічних операцій замін, мінімального ремонту та відновлення справності компонентів дозволяє для конкретних умов використання РЕО дати обґрунтовані рекомендації по собівартості післядії відмов, тривалості та періодичності обслуговування об’єктів. 5. Отримані аналітичні співвідношення взаємодії об’єктів та ОС дозволили знайти і упорядкувати основні принципи підвищення надійності (готовності) РЕО, його оптимального апаратурного та функціонального резервування, конфігурації з’єднання, розробити відповідні рекомендації ОС. 6. На інженерному рівні відновлення справності РЕО проведені дослідження по використанню Баєсовських критеріїв прийняття рішень дозволили розробити адаптовані схеми ідентифікації проблемних ситуацій та несправних ТС, що є невід’ємною частиною технологій обслуговування обладнання. 7. Оскільки сучасне РЕО є невід’ємною частиною глобальних інформаційних систем (GII), у роботі проводилось дослідження показників в якості (надійності) окремих компонентів телекомунікаційних об’єктів. Це дало змогу оцінити потрібну структурованість ОС та диференціювати її дії щодо окремих профілактичних робіт згідно з пасивною чи активною „поведінкою” об’єкта. 8. Аналіз деяких показників функціонування стохастичних інформаційних мереж дозволив скласти уяву щодо ресурсних характеристик окремих телекомунікаційних компонентів та обмежень на якість заданих послуг.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectмеханізм деградаціїuk_UA
dc.subjectрадіотехнічний приладuk_UA
dc.subjectавіакосмічна технікаuk_UA
dc.subjectзапобігання відмов та несправностейuk_UA
dc.subjectтехнологія виготовленняuk_UA
dc.titleДослідження механізмів деградацій в матеріалах, структурах та комплектуючих виробах радіотехнічних приладів авіакосмічної техніки і розробка заходів запобіганню відмов та несправностейuk_UA
dc.typeTechnical Reportuk_UA
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf178.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.