Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9308
Title: Англо-український, українсько-англійський словник авіаційної термінології
Keywords: англо-український словник
українсько-англійський словник
авіаційна термінологія
технічна мова
наукова мова
Issue Date: 2007
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Селекція термінології та термінологізованої лексики передбачала визначення меж між фаховими термінами і загальновживаними словами, між термінами міжгалузевого функціону- вання, між термінами-синонімами, між одиницями фахового термінолексикону та вузькими професіоналізмами тощо. Наукова технічна мова у процесі відродження й створення українсь- кої технічної термінології має відповідати таким вимогам: бути точною, недвозначною, легко- зрозумілою за формой та змістом, усталеною (стійкою), цілісною та стислою. Кожна терміноло- гічна одиниця існує в сукупності усіх варіантів визначеного слова або стійкого словосполучен- ня, що виражають професійне поняття. Функція терміна − бути знаком професійного поняття, інваріантом для ряду варіантів. Явище термінологічної варіантності обумовлено специфікою терміна. Термінологічні варіанти, як одиниці номінації, також одержали право входження в те- рмінологічні списки словника. Авторським колективом підібрано і розроблено фактичного матеріалу словника на 219 обл.-вид. аркушів формату А5 з шрифтом Times New Roman 11 через один інтервал (приблизно 100000 слів та словосполучень). У Словнику витримується строга система організації словни- кової статті. Усі слова-заголовки розміщені в алфавітному порядку. Кожне слово-заголовок з усіма сполученнями утворює словникову статтю. В основу організації словникової статті по- кладені принцип поєднання слів, тобто у гніздо словникової одиниці включені вільні і стійкі словосполучення, пов’язані з авіаційною термінологією. Детальна розробка словникової статті словосполученнях відіграє провідну роль у забезпеченні адекватного перекладу. Окремі значення слів-заголовків виділяються арабськими цифрами з крапкою. Усі слова- заголовки виділені напівжирним шрифтом. У словосполученнях такі слова замінюються тиль- дою ( ~ ), якщо вони вживаються у формі заголовку. У зміненій формі тильда замінює незмінну частину слова, яка відділяється косою лінією. Іменники даються у формі називного відмінка однин. Якщо окремі значення слова-заголовка реалізуються у формі множини, то ця форма дається через ~ із закінченням у множині.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9308
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf178.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.