Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9294
Title: Інформаційні технології забезпечення процесів ТО АТ в системі збереження льотної придатності ПС та АД
Keywords: льотна придатність
повітряне судно
авіаційний двигун
технічне обслуговування
Issue Date: 2008
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Розроблено новий методологічний підхід до формування режимів ТО (періодичності та обсягу робіт) АТ на основі інтервального аналізу, який дозволяє проводити їх багатофакторну оптимізацію з невизначеністю інформації. Результати досліджень можуть бути впроваджені як при розробці нових виробів АТ, так й при їх експлуатації. В залежності від стадії життєвого ци- клу виробів різна інформаційна забезпеченість програм технічного обслуговування потребує розв'язання задач в умовах неповної і невизначеної інформації, які вирішуються за допомоги розробленої методології. Розроблено та запропоновано новий метод «цифрової імітації», принциповою цінністю якого є можливість завдання множини характеристик елементів складних систем, що дозволяє вирішувати задачі збалансованості експлуатаційних властивостей виробів АТ й керувати про- цесами забезпечення надійності. Розроблено новий, більш ефективний, метод діагностування технічного стану авіаційних ТРДД на основі комплексного використання методів мінімізація ризику, дискримінантного та нейромережевого аналізу, що забезпечує досить високу надійність класифікації технічного ста- ну об’єктів експлуатації при виникненні множинних пошкоджень проточної частини двигуна й дозволяє ідентифікувати технічний стан ТРДД з глибиною до конструктивного вузла. Побудовано моделі процесів технічної експлуатації і на основі результатів моделювання отримано залежності показників ефективності від параметрів технічної експлуатації й встанов- лено, що підвищення рівня експлуатаційного забезпечення дозволяє при високих значеннях безвідмовності елементів АТ передбачати можливості зменшення обсягів робіт з ТО при техні- чній експлуатації ПС; істотний вплив на значення показника ефективності має безвідмовність елементів АТ; підвищення рівня підготовки авіаційного персоналу і поліпшення показників ре- монтопридатності комплексу технічних засобів. Достовірність отриманих результатів забезпечується великим обсягом досліджених ма- теріалів, аналітичними розрахунками та експериментальними дослідженнями і результатами, які отримані з використанням сучасних методик та програмного забезпечення. Достовірність ґрунтується на адекватності розрахункових результатів математичних моделей та результатів стендових випробувань. Зроблені висновки узгоджуються з сучасними уявленнями про заходи забезпечення льотної придатності АТ та новітніми методами діагностування технічного стану виробів. Актуальність та новизна науково-дослідної роботи підтверджуються захищеною дисертацією та актами впровадження.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9294
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf175.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.