Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9266
Title: Комп’ютеризована система моніторингу якості функціонування вищого навчального закладу
Keywords: вищий навчальний заклад
якість функціонування
система моніторингу
інформатизація
патент України
метод логіко-детермінованого розрахунку показників
Issue Date: 2010
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Розроблена “Концепція інформатизації ВНЗ”, яка визначає принципи побудови та функ- ціонування корпоративної інформаційної системи управління ВНЗ і дозволяє вирішувати задачі автоматизації моніторингу якості, стандартизації інформаційних ресурсів, інформаційних пото- ків діяльності на рівні ВНЗ. Розроблені методи автоматизації процедур збирання, зберігання, аналізування і обробки великих обсягів інформаційних потоків на основі запатентованого способу двоознакового стру- ктурного кодування та способу нерівноважного позиційного кодування бітових площин що до- зволяє підвищити ступень стиснення інформаційного потоку даних без внесення спотворень у відновлювану інформаційну структуру. Наукова новизна та значимість цих засобів підтвердже- на патентами України (№ U201007470, № U201006813). Розроблені методи забезпечення вільного доступу до навчально-методичних, наукових матеріалів, баз даних та знань в межах визначених пріоритетів, що дозволяють оптимізувати питання санкціонованого доступу до навчальної, наукової та службової інформації. Наукова новизна та значимість цих методів підтверджена патентами України (№ U201006045, № U201006817, U201010898). Розроблений метод логіко-детермінованого розрахунку показників та алгоритми оціню- вання показників моніторингу якості діяльності ВНЗ, що дозволяють розраховувати поточні кі- лькісні значення сукупності визначеної ієрархічної структури показників для моніторингу і ви- рішення задач з інформаційного забезпечення комп’ютеризованої системи моніторингу якості діяльності ВНЗ. 13. Отримана науково-методична і (або) науково-технічна продукція: На основі “Концепції інформатизації ВНЗ” розроблена “Програма інформатизації ВНЗ”, що конкретизує задачі і напрямки інформатизації на основі використання комп’ютеризованої системи моніторингу якості функціонування ВНЗ, яка є складовою корпоративної інформацій- ної системи управління ВНЗ. Розроблена структура КСМЯ, що з урахуванням можливостей обраного програмного се- редовища Системи дозволяє реалізувати наступні визначені основні підсистеми моніторингу: – Моніторинг якості функціонування згідно з вимогами МОН України; – Моніторинг якості функціонування згідно з міжнародними авіаційними вимогами (PART 66, PART 147); – Моніторинг якості функціонування згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO се- рії 9000; – Моніторинг якості функціонування згідно з конкурсними вимогами Європейської асо- ціації якості (EFQM); – Моніторинг якості функціонування за показниками рейтингового оцінювання структу- рних підрозділів ВНЗ; – Моніторинг якості функціонування за показниками рейтингового оцінювання науково- педагогічних працівників ВНЗ. Розроблений макет комп’ютеризованої системи моніторингу якості (КСМЯ) функціону- вання вищого навчального закладу що базується на використанні програмного забезпечення з відкритим кодом. Програмні засоби дозволяють вирішувати завдання: з опису та оптимізації організаційної структури, процесів ВНЗ та його системи управління за визначеними ієрархіч- ними рівнями; збору та обробки вихідних даних щодо формування кількісних оцінок показни- ків, які характеризують якість процесів та відображення результатів моніторингу користувачам КСМЯ; відображення участі та відповідальності співробітників щодо процесів, які реалізуються в структурному підрозділі. Для вирішення завдань використовуються наступні можливості про- грамного забезпечення: побудова діаграм інформаційних зв’язків та відповідних носіїв даних; побудова діаграм процесів та їх функціональних ланцюгів на різних ієрархічних рівнях; реалі- зація електронного документообігу. Проекти нормативних документів університету: Опис процесу “Моніторинг та вимірю- вання процесів”, СМЯ НАУ ОП МВП 8.2 – 01 – 2010; Опис процесу “Ліцензування спеціально- сті”, СМЯ НАУ ОП ЛС 4.2.1 – 01 – 2010; Документована процедура “Управління науковою та науково-технічною діяльністю НАУ”, СМЯ НАУ ННТД 02(01) – 01 – 2010. Нормативні доку- менти сприяють в вирішенні задач стандартизації, уніфікації, моніторингу процесів діяльності та їх автоматизації, впровадження електронного документообігу, супроводження процесів роз- робки та розвитку КСМЯ. Запропонована структурована, ієрархічна система показників для моніторингу якості ді- яльності структурних підрозділів, персоналу за шістьма визначеними підсистемами моніторин- гу, що забезпечує повноту оцінювання діяльності ВНЗ за основними напрямами в інтересах споживачів. Розроблені методики щодо забезпечення моніторингу якості функціонування ВНЗ: – “Методика опису процесів системи менеджменту якості Національного авіаційного університету”, СМЯ НАУ МОП 4.2.1 – 01 – 2010; – “Методика рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників університету”, СМЯ НАУ МРОНПП 8.2.3 – 01 – 2010; –“Методика моніторингу якості функціонування університету за показниками щодо ста- тусу “Дослідницький університет”, СМЯ НАУ ММЯФ/ДУ 8.2 – 01 – 2010; – “Методика рейтингового оцінювання діяльності структурних підрозділів університету”, СМЯ НАУ МРОДП 8.2.3 – 01 – 2010; – Методика проведення аналізу навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності при підготовці студентів за існуючими авіаційними спеціальностями (механік, авіонік) на рівні навчальних (робочих) планів та програм, ОПП, ОКХ відповідно до вимог Європейського агентства з безпеки польотів (EASA).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9266
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf195.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.