Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9260
Title: Розробка методології безеталонної дефектоскопії композиційних матеріалів авіаційної техніки
Keywords: композиційний матеріал
авіаційна техніка
дефектоскопія
безеталонна дефектоскопія
розробка
методологія
математична модель
діагностування
Issue Date: 2010
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: 1. Розроблені математичні моделі процесу діагностування у вигляді лінійного випадково- го поля, що дало підґрунтя до застосування методів теорії ймовірностей та математичної стати- стики для обробки інформаційних сигналів та розробки вирішальних правил дефектоскопії. 2. Розроблений та експериментально досліджений метод перетворення інформативних ознак на основі вейвлет-аналізу, що дало можливість враховувати не тільки спектральний склад інформаційних сигналів, але і його зміну в часі. 3. Досліджені методи визначення оптимальної множини діагностичних ознак з викорис- танням інформаційних та статистичних критеріїв. 4. На основі досліджених методів розроблена «Методика перетворення, відбору та оцінки діагностичних ознак». 5. Запропоновано та експеримнтально досліджено застосування непараметричних крите- ріїв перевірки статистичної однорідності для розробки вирішальних правил безеталонної де- фектоскопії композиційних матеріалів. Потужність цих критеріїв залежить від зміни законів розподілу діагностичних ознак, тому при розробці вірішального правила в кожному конкретно- му випадку необхідно попередньо визначити найбільш потужний ритерій. 6. Розроблені та досліджені вирішальні правила безеталонної дефектоскопії на основі гі- стограмного аналізу. Ці правила дозволяють класифікувати вибіркові значення інформативних параметрів навіть у разі збігу характеристик положення і розсіювання їх законів розподілу. 7. Розроблені та досліджені вирішальні правила контрлю на основі методів лінійного розділення досліджувани класів в просторі ознак. 8. Запропоновано та експеримнтально досліджено метод побудови вирішальних правил дефектоскопії на основі апроксимації законів розподілу діагностичних ознак за допомогою згладжених дельта-функцій з використанням методу максимальної правдоподібності. 9. Результати досліджень вирішальних правил покладені в основу «Методики побудови вирішальних правил безеталонної дефектоскопії». 10. На основі проведених досліджень створена «Інформаційна технологія відбору діагностичних ознак та побудови вирішальних правил безеталонної дефектоскопії виробів із композиційних матеріалів».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9260
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf146.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.