Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9240
Title: Розробка методології та засобів вибору радіотехнології для надання розширеної номенклатури послуг зв’язку в депресивних регіонах України
Keywords: послуги зв’язку
депресивний регіон
Україна
радіотехнології
методологія
засіб вибору
Issue Date: 2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Уперше: - розроблена математична модель для вибору варіантів телекомунікаційної мережі, які будуються з урахуванням типу населеного пункту, заданої номенклатури послуг, очікуваного числа абонентів, в тому числі органів адміністративного управління, освітніх та медичних уста- нов, використання елементів існуючої телекомунікаційної інфраструктури (кабельних мереж, фіксованого телефонного, стільникового, радіорелейного зв’язку), розміщення точки присутно- сті оператора, умов поширення радіохвиль, критерію електромагнітної сумісності з іншими ра- діоелектронними засобами, що функціонують у межах просторової досяжності та у відповідно- му частотному діапазоні; - запропоновано оцінювати якість обслуговування абонентів телекомунікаційною мере- жею за допомогою моделі Ерланга для систем з відмовами, що дозволяє обирати кращі варіанти побудови телекомунікаційної мережі у конкретних умовах за критерієм забезпечення заданого рівня якості послуг населенню при кращих показниках економічної ефективності. Складність застосування даного критерію полягає в тому, що якість надання послуг телекомунікаційними технологіями оцінюються різними показниками і за відмінними методиками. Використання мо- делі Ерганга дозволяє за заданою якістю зв’язку визначити необхідні параметри мережі. Удосконалено: - математичну модель для прогнозування втрат під час поширення радіохвиль за Rec. ITU-R P.452 (типу “point-to-point”) за рахунок обґрунтування значень складових моделі у діапа- зоні частот 400 – 700 МГц, що дозволяє поширити область застосування математичної моделі на частотну область з найбільшою щільністю користувачів. У результаті виконання НДР створено теоретичні основи побудови математичної моделі для вибору варіанту побудови телекомунікаційної мережі в умовах, що характеризуються низь- ким рівнем розвитку телекомунікаційної інфраструктури. Розроблена інформаційна технологія побудови варіантів телекомунікаційних мереж у депресивних районах та районах з низькою щільністю населення, що характеризуються нероз- виненою телекомунікаційною інфраструктурою. В інформаційній технології використовується створена база даних про параметри та характеристики телекомунікайних засобів, електронна карта місцевості, що розглядається, розроблений алгоритм побудови варіантів телекомуніка- ційних мереж з урахуванням існуючої інфраструктури, забудови та рельєфу місцевості. Розроблена автоматизована система визначення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, що включає персональний комп’ютер з програмним забезпеченням та оператор. Автоматизована система має широкі можливості щодо вибору методів оцінки втрат під час поширення радіохвиль, у тому числі типу “point-to-point” на основі рельєфу місцевості між антенами РЕЗ, що будується на основі електронної карти України. Автоматизо- вану систему рекомендується використовувати для оцінок ЕМС під час частотного планування мереж засобів цифрового телебачення. Для цього створена база даних щодо мереж аналогового та цифрового телебачення у регіонах країни станом на грудень 2011 р. Розроблено метод оцінки втрат під час поширення радіохвиль для визначення ЕМС ме- режі цифрового телебачення з іншими РЕЗ, що працюють у відповідному частотному діапазоні. Розроблено програмно-алгоритмічний комплекс, що включає два програмних продукти: програму, що виходячи із місцевих умов пропонує кілька варіантів побудови телекому- нікаційної мережі для надання послуг населенню, з яких можна обрати оптимальний варіант, та програму для оцінки електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів. Програма для оці- нки ЕМС може використовуватися у складі програмно-алгоритмічного комплексу або окремо. При використанні математичної моделі оцінки втрат під час поширення на основі Rec. ITU-R P.452 розміщення засобів ілюструються на електронній карті країни, будується рельєф місцево- сті між антенами засобів, після розрахунків на карті позначаються радіоелектронні засоби, що створюють завади недопустимого рівня. Створено дві бази даних: - для програмного продукту щодо вибору варіантів побудови телекомунікаційної мережі з параметрами та показниками телекомунікаційного обладнання; – для оцінки втрат під час поширення радіохвиль та визначення електромагнітної суміс- ності. У останню БД включено повну інформацію щодо мережі передавачів аналогового та ци- фрового телевізійного мовлення України, а також передбачено уведення інформації щодо ін- ших типів РЕЗ, в тому числі щодо радіорелейних ліній цивільних та спеціальних користувачів з числом інтервалів до 26.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9240
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf183.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.