Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9238
Title: Екологія програмного забезпечення
Keywords: екологія
програмне забезпечення
інформаційні технології
програмний продукт
Real-Time Algebra
Issue Date: 2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: З точки зору концепції сталого розвитку вперше систематизовано досліджено та запро- поновано підходи до побудови та застосуванню інформаційних технологій, які забезпечують замкнутість, безвідходність, ощадливість розробки, виробництва і супроводження ПЗ. Щодо реалізації підходу, то виявлено і досліджено два шляхи – компонентна розробка і ощадлива розробка ПЗ. Обидва шляхи досліджено і отримані результати - методи, моделі, принципи, які можна застосувати на практиці. Вперше, для дослідження процесів супроводження програмного продукту, запропонова- но використовувати концепцію «система систем». Отримані наукові результати: – принципи зелених інформаційних систем і технологій; методики озеленення систем і технологій; – метод доменного аналізу, який, на відміну від існуючих методів, спрямовано на формалі- зацію представлення процесів доменного аналізу шляхом застосування апарату Real-Time Algebra, що забезпечує створення засобів замкнутої технології розробки програмних продуктів (ПП); – метод декомпіляції програмного коду, який, на відміну від існуючих методів, враховує обфускацію вихідного коду і спрямований на побудову універсальних декомпіляторів шляхом застосування одного ядра для декомпіляції програм на кілька мов програмування, забезпечуючи при цьому якість результуючого коду шляхом інтерактивного спрощення графів потоку даних. Застосування методу автоматизує відповідні процеси реверсивної інженерії, яка є складовою технології на основі коловороту компонентів ПЗ; – метод компонентного створення та супроводження ПП, який, на відміну від існуючих, враховує доповнення життєвого циклу ПП процесами доменного аналізу (виконується перед процесом специфікування вимог) та утилізації ПП (виконується після процесу супроводження). Застосування методу забезпечує створення технології, яка буде функціонувати замкнуто на ос- нові коловороту компонентів ПЗ; – метод ощадливого створення та супроводження ПП, особливістю якого є моніторинг відходів ПЗ протягом життєвого циклу ПП та виконання відповідних процесів, спрямованих на їх зменшення. Застосування методу забезпечує створення технології, яка зменшує кількість від- ходів протягом життєвого циклу ПП; – теорія, яка є сукупністю узагальнених положень із зелених інформаційних систем і технологій, зеленого ПЗ, ресурсозберігаючих та ощадливих технологій, екосистем ПЗ, що утво- рює новий розділ інженерії ПЗ – екологія ПЗ. Теорія є цілісною системою з системо- утворюючим фактором – сталий розвиток, складовими – соціальні, економічні і технологічні (енвайренментальні) артефакти програмного забезпечення, термінологія та механізми, що до- зволяють розуміти, пояснювати та прогнозувати зелені прояви ПЗ; – технологія, яка функціонує замкнуто на основі коловороту компонентів успадкованого ПЗ, що забезпечує застосування розробленого компонентного методу створення та супрово- дження ПП; – технологія, яка зменшує кількість відходів протягом життєвого циклу ПЗ, що забезпе- чує застосування розробленого методу ощадливого створення та супроводження ПП.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9238
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf163.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.