Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9215
Title: Акусто-емісійна діагностика композиційних матеріалів
Keywords: композиційний матеріал
акустична емісія
діагностика
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Розроблено моделі термоактиваційного і механічного руйнування КМ розтягом та фор- мованих сигналів АЕ, в основу яких покладено представлення КМ у вигляді пучка волокон, а також кінетичні термоактиваційна і механічна закономірності розвитку процесу руйнування і зміни швидкості його протікання. Визначено закономірності зміни процесу руйнування КМ і формованих сигналів АЕ в залежності від швидкості навантаження та фізико-механічних харак- теристик КМ. Розроблено модель накопичення енергії АЕ, яка враховує представлення акустичного випромінювання у вигляді хвильового процесу, обумовленого його не когерентністю. Встанов- лено, що відсутні принципові розбіжності у сигналах АЕ при не когерентному і когерентному випромінюванні. Розроблено модель сигналу АЕ при руйнуванні КМ розтягом з неоднорідною струк- турою, яка враховує зміну швидкості процесу руйнування. Встановлено, що прискорення або гальмування процесу руйнування приводить до появи викидів на задньому фронті сиг-налу АЕ, а їх величина і кількість залежать від величини і кількості змін швидкості процесу. Встановлено математичні вирази для зміни амплітуди, енергії, потужності і трива- лості сигналів АЕ при зростанні швидкості навантаження КМ. Теоретично та експеримент- тально встановлено, що інформативним параметром сигналів АЕ при руйнуванні КМ є площа під їх обвідною. Розроблено модель результуючого сигналу АЕ при виконанні механічної обробки мате- ріалів точінням (динамічному навантаженні), в основу якої покладено моделі імпульс-них си- гналів, що виникають при деформуванні і руйнуванні оброблюваного та КМ. Встановлено, що результуючий сигнал АЕ є неперервним з деяким середнім рівнем ампулі-туди і величиною її розкиду, що узгоджується з експериментальними даними. Встановлено, що при зростанні глибини різання і швидкості обертання деталі відбу- вається зростання середнього рівня амплітуди результуючого сигналу АЕ і величини її розкиду, що узгоджується з результатами експериментальних даних. При цьому найбільш чутливим па- раметром АЕ до зміни параметрів механічної обробки матеріалів є дисперсія середнього рівня енергії. Встановлено, що для заданих режимів обробки матеріалів точінням швидкість зміни накопиченої енергії є постійною величиною, а миттєве руйнування КМ приводить до появи ви- киду амплітуди на результуючому сигналі АЕ. Величина викиду залежить від площі руйнуван- ня КМ, що узгоджується з експериментальними результатами. Визначено, що неперервне руйнуванні КМ в процесі механічної обробки, площа руйну- вання поверхневого шару якого не перевищує 1%....1,5 % від площі руйнування оброблюваного матеріалу, практично не впливає на зміну середніх рівнів амплітуди і енергії АЕ, однак приво- дить до значного падіння дисперсії середнього рівня енергії АЕ. Значимість отриманих результатів полягає у наступному. Отримано нові знання в галузі технічної діагностики виробів з КМ (науковий звіт – 304 с., 127 рис.). Створено теорії акустичного випромінювання при теормоактиваційному і механіч- ному руйнуванні КМ в умовах статичного (розтягу) і динамічного (різання матеріалів з криста- лічною структурою) навантаження. Створено методи контролю та діагностики площі тріщини у КМ, глибини різання та зносу різального інструменту. Отримані результати дозволять створити теорію акустичного випромінювання при мікроточінні поверхонь КМ інструментом із КМ, ви- значити технологічні і фізичні чинники та їх вплив на параметри АЕ, встановити і дослідити закономірності їх зміни, провести їх математичний опис з визначенням інформативності пара- метрів, які можливо використовувати при контролі та діагностиці процесів мікроточіння із створенням відповідних методик.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9215
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf181.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.