Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9170
Title: Методологія інтегрованого управління динамікою та технічним станом повітряного корабля в середовищі CNS/ATM
Authors: Харченко Володимир Петрович
Keywords: повітряний корабель
управління
динаміка
технічний стан
CNS/ATM
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Уперше розроблено комплекс динамічних моделей еволюції технічного стану ПК та ди- намічних моделей функціонального стану ПК з урахуванням його поточного технічного стану: – уперше синтезовано структуру інтегрованої моделі динаміки та технічного стану ПК (СТС), яка складається з двох частин – енергетичної та інформаційної, містить чотири рівні та до- зволяє вирішувати основні завдання синтезу інформаційних масивів, синтезу процедур перетво- рення одних масивів в інші, визначення раціональних варіантів окремих частин всієї інтегрованої системи управління в цілому, формування масивів вхідної і вихідної інформації в СТС та ін.; – удосконалено інтегровану модель динаміки ПК для управління сучасною авіаційною технікою, що дозволяє синтезувати управління на принципово нових режимах польоту ПК: ти- пу вільного польоту, запобігання зіткнень із землею й іншими повітряними перешкодами, мак- симальне використання аеродинамічного, енергетичного та технічного ресурсів; – уперше синтезовано інтегровану агрегатно-упорядковану модель динаміки ПК з ураху- ванням поточного функціонального стану ПК, яка з єдиних системних позицій забезпечує адек- ватне відбиття еволюційних процесів зміни технічного, параметричного та техніко- економічного станів ПК; – уперше на основі енергетичного підходу отримана структура трьохстратної моделі ево- люції технічного стану складної технічної системи на всьому експлуатаційному інтервалі її життєвого циклу, яка здатна адекватно відображати процеси деградації, еволюції, старіння в умовах суттєвого впливу зовнішнього середовища та їх динамічного розвитку; з єдиних моде- льних позицій формалізації інформаційних і енергетичних процесів, що протікають у складних технічних системах, дозволяє одночасно описувати зміну динамічного стану, зміну параметрів технічного стану, а також зміну техніко-економічних характеристик повітряних кораблів на ближньому, середньому і дальньому просторово-часових горизонтах розв’язання поліконфліктів; ґрунтується на принципі гарантованого результату і вільна від недоліків імовірнісного підходу, та орієнтована на сукупність конкретних технічних виробів (у тому числі при їх експлуатації у не- передбачених режимах та умовах конфлікту); поєднує як параметри, що відбивають зміну фазо- вих координат системи у часі, так і зміну у часі параметрів функціонального стану ПК.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9170
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf191.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.