Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61052
Title: Засоби наземного забезпечення при виконанні авіаційних робіт та послуг
Other Titles: Means of ground support during the performance of aviation works and services
Authors: Колодій, Іван
Kolodiy, Ivan
Keywords: засіб
забезпечення
авіація
работа
mean
providing
aviation
work
кваліфікаційна робота
qualifying work
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У розвитку сучасної транспортної інфраструктури країни аеропорти та авіакомпанії України відіграють важливу роль. Сьогодні їх слід розглядати як взаємодіючих учасників транспортно-логістичних систем змішаних перевезень. Особливої цінності це набуває у зв'язку з можливістю міжконтинентальних перевезень повітряним транспортом.Підвищення ефективності експлуатаційних процесів НЗПС знизить час на міжпольотну підготовку повітряних суден (ПС), підвищить продуктивність авіакомпаній та збільшить пропускну спроможність аеропорту загалом. При формуванні планів авіарейсів авіакомпанії прагнуть скоротити час перебування ЗС землі з метою збільшення часу їх ефективного застосування. Рівень витрат на оплату послуг, пов'язаних із НЗПС, становить 15-17% у загальному обсязі витрат авіакомпаній і безумовно впливає на рівень авіаційних тарифів і, відповідно, на транспортну складову ціни товару, що перевозиться. Зниження витрат та підвищення конкурентоспроможності авіапідприємства можливе за рахунок створення системи НОВС, що об'єднує роботу служб на принципах логістики «від дверей до дверей» та «точно вчасно» відповідно до вимог розкладу.
In the development of modern transport infrastructure of the country, airports and airlines of Ukraine play an important role. Today they should be considered as interacting participants of mixed transport and logistics systems transportation It acquires special value in connection with the possibility intercontinental air transportation. Increase the efficiency of operational processes of the NZPS will reduce the time between flights aircraft training, will increase the productivity of airlines and will increase the capacity of the airport in general. When forming flight plans, airlines strive to reduce the time of stay of the earth's air defenses in order to increase their effective time application. The level of costs for payment of services related to the NHS, is 15-17% of the total amount of expenses of airlines and definitely affects the level of air fares and, accordingly, the level of transport fares component of the price of the transported goods. Cost reduction and promotion competitiveness of the airline industry is possible due to the creation the NOVS system, which unites the work of services based on the principles of logistics "from door to door" and "just in time" according to schedule requirements.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: д.е.н., професор Огієнко Микола Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61052
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_275_Колодій (ОАРП).pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.