Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60454
Title: Організація освітнього процесу з фізичного виховання у проблемному полі дистанційного формату навчання
Other Titles: Organization of the educational process in physical education in the problematic field of the distance learning format
Authors: Вржесневський, Іван Іванович
Бобр, Володимир Іванович
Гарнусова, Вікторія Вікторівна
Янішевський, Ю.В.
Vrzhesnevskyi, Ivan
Bobr, Volodimir
Garnusova, Victoriya
Yanishevskyi, Yuriy
Keywords: освітній процес
фізичне виховання
дистанційний формат
рухові тести
фізичний стан
зворотній зв'язок
physical education
remote format
movement tests
physical condition
definitions
feedback
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Citation: Вржесневський І.І., Бобр В.І., Гарнусова В.В., Янішевський Ю.В. Організація освітнього процесу з фізичного виховання у проблемному полі дистанційного формату навчання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – Київ: Видавництво УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – Випуск 3 (161) 23. С. 67 – 73.
Series/Report no.: Серія № 15;В и п у с к 4 (163) 23
Abstract: У роботі представлено авторське бачення проблемного поля організації та методики практичних занять з фізичного виховання, в умовах обмежень пов’язаних з військовим станом в Україні. Метою нашого дослідження було розглянути ефективність процесу фізичного виховання та надати вибірковий аналіз відповідного досвіду в умовах дистанційного формату навчання. Відповідно до реалій освіти з елементами дистанційного навчання концептуально визначенні певні дефініції зазначеного процесу. Проведений порівняльний аналіз результатів фізичної підготовленості студентів під час роботи у різних форматах навчального процесу. Узагальнення результатів дослідження надає нам можливість зробити наступні висновки – дистанційний формат викладання практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» не обов’язково має бути в он-лайн режимі; показники гнучкості, вибухової сили, силової витривалості та стану серцево-судинної системи не суттєво знизилися у контексті зміни режиму навчального процесу. Наголошено що, зміна формату викладання нашої дисципліни, у сучасних реаліях освіти, певним чином змінює методологію процесу викладання та потребує додаткових досліджень.
The work presents the author's vision of the problem field of the organization and methodology of practical classes in physical education, in the conditions of restrictions related to the military situation in Ukraine. The purpose of our study was to consider the effectiveness of the physical education process and to provide a selective analysis of the relevant experience in the conditions of the distance learning format. In accordance with the realities of education with elements of distance learning, certain definitions of the specified process are conceptually defined. A comparative analysis of the results of physical fitness of students during work in various formats of the educational process was carried out. Summarizing the results of the research gives us the opportunity to draw the following conclusions - the remote format of teaching practical classes in the academic discipline "Physical Education" does not necessarily have to be online; indicators of flexibility, explosive power, strength endurance, and the state of the cardiovascular system did not significantly decrease in the context of changing the regime of the educational process. Prospective ways of "feedback" communication within the educational process and the information field are defined. It is emphasized that the change in the teaching format of our discipline, in the modern realities of education, in a certain way changes the methodology of the teaching process and requires additional research.
Description: 1. Вржесневська О. І., Кузнецова Л. Б., Осіпова М. С. Аналіз викладання фізичної культури у дистанційному форматі – взаємодоповнення теорії та практики // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали XVІІ Міжнародної науково-методичної конференції. За заг. ред. І. І. Вржесневського. – К.: НАУ, 2022. – С. 28-30. 2. Шарко А.В. Актуальні проблеми дистанційного навчання з фізичної культури в закладах вищої освіти // Матеріали Регіональної наук. інтернет-конф. «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах»: зб. наук. праць. – Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2020. С. – 190-195. 3. Журавльов С.О., Кондратович А.Б., Кривенда В.С. Підвищення ефективності фізичного виховання для студентів в умовах дистанційного навчання // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали XVI Міжнар. наук.-метод. конф. за заг.ред. І.І. Вржесневського. – К.: НАУ, 2021. С. – 63-67. 4. Гарнусова В.В., Бобр В.І. Впровадження передового досвіду організації освітнього процесу з фізичного виховання в умовах локдауну // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали XVІІ Міжнародної науково-методичної конференції. За заг. ред. І. І. Вржеснєвського. – К.: НАУ, 2022. – С. 39-42. 5. Михайленко В. М., Журавльов С. О., Мохунько О. Д. Організація навчального процесу та підвищення працездатності студентської молоді засобами рухової активності в період війни // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали XVІІ Міжнародної науково-методичної конференції. За заг. ред. І. І. Вржеснєвського. – К.: НАУ, 2022. – С. 64-66. 6. Орленко Н.А., Скидан І.В., Гейченко С.П. Фізичне виховання студентів ЗВО під час військових дій в Україні // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали XVІІ Міжнародної науково-методичної конференції. За заг. ред. І. І. Вржеснєвського. – К.: НАУ, 2022. – С. 68-70. 7. Півень М.І. Компетентнісно орієнтована фізична і психофізіологічна підготовка курсантів-пілотів та її ефективність в умовах дистанційного навчання // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали XVІІ Міжнародної науково-методичної конференції. За заг. ред. І. І. Вржеснєвського. – К.: НАУ, 2022. – С. 79-82. 8. Голуб І.І. Підвищення ефективності самостійної роботи в системі дистанційного навчання. Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті, 28.02.17, м. Київ. С. 91-94. 9. Piven Mykola. Physical and health competence as a synergetic characteristics of psychophysiological reliability for future pilots // Міжнародна наукова монографія Science, technology, and innovation: the experience of European countries and prospects for Ukraine: Рига, Латвія: Baltija Publishing, 2021. 412 p. 10. Самоленко Т.В., Гордійчук Б.В., Дембіцька О.О., Дубовік Р.Г. Рухова активність студентів в рамках дистанційного навчання. Актуальні наукові дослідження в сучасному світі // Журнал - Переяслав, 2020. - Вип. 4(60), ч. 4 – 171 с. – С. 139-140.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60454
DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2023.04.(163).13
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Організація освітнього процесу....pdf766.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.