Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКапітанчук, Костянтин Іванович-
dc.contributor.authorАндріїшин, Михайло Петрович-
dc.contributor.authorАндріїшин, Назар Михайлович-
dc.contributor.authorKapitanchuk, Kostiantyn-
dc.contributor.authorAndriyishyn, Мuhаilo-
dc.contributor.authorAndriyishyn, Nazar-
dc.date.accessioned2023-05-05T07:52:20Z-
dc.date.available2023-05-05T07:52:20Z-
dc.date.issued2023-05-01-
dc.identifier.citationКапітанчук, К.І. Дослідження впливу газо-водневої суміші на газотермо-динамічні параметри роботи газоперекачувального агрегату компресорної станції / М.П. Андріїшин, К.І. Капітанчук, Н.М. Андріїшин // Наукоємні технології, №1 (57), 2023. – C. 77 – 85.uk_UA
dc.identifier.issn10.18372/2310-5461.53.16508-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59260-
dc.description1. EU Hydrogen Strategy. URL: ttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS 201296 2. Звіт Міжнародної енергетичної асоціації за 2019 р. Майбутнє водню. URL: https: //www.iea.org/ reports/ the-future-of-hydrogen 3. Світові тенденції розвитку водневої енергетики / В. Г. Шевченко, В. І. Ляшенко, Н. В. Осадча // Вісник економічної науки України. – 2021. – № 2 (41). – С. 17-26. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789 /183634 4. Етапи розвитку зеленої водневої енергетики України / С.О. Кудря, О.О. Рєпкін, О.О. Рубаненко, Л.В. Яценко, Л.Я. Шинкаренко // Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика. – 2022, № 1(68). – С. 5-16. URL: https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/325 5. Газодинамічні режими експлуатації газових мереж низького тиску при транспортуванні газо-водневих сумішей / М.Д. Середюк // International Scientific Journal "Internauka". – 2022, с.23. URL: https://doi.org/10. 25313/2520-2057-2021-1 6. Транспортування водню та потенціал оператора ГТС України. – 2022, с.25. URL: https://tsoua.com/ wp-content/uploads/2021/10/Hydrogen-Consultation-paper-v2.pdf 7. Компресорні станції магістральних газопроводів: методичні рекомендації до виконання курсового проекту / уклад.: М.П. Андріїшин, К.І. Капітанчук, В.В. Козлов. – К.: НАУ. – 2018. – 60 с. URL: https://er.nau. edu.ua/handle/NAU/39833 8. Особливості гідравлічного розрахунку руху природного газу в газопроводі при малих значеннях тиску / М.П. Андріїшин, К.І. Капітанчук // ХХІ Міжнар. наук.-тех. конф. АС Промислова гідравліка і пневматика, 30 листопада 2020 року, м. Київ.: матеріали конференції. – Вінниця: «ГЛОБУС–ПРЕС». – 2020. – С. 86-87. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44735 9. Нагнітачі природного газу: підручник / М.С. Кулик, К.І. Капітанчук, М.П. Андріїшин. – К.: НАУ, 2022. – 228 с. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55906 10. A study of the energy balance of main gas pipeline operating modes on its efficiency / Andriyishyn М.Р., Kapitanchuk К.І., Pikul M.O., Otroshchenko V.V. // Engines and Power Installations: Safety in Aviation And Space Technologies: The Seventh World Congress. «Aviation in the XXI-st Century». September 28–30, 2022. – Кyiv.: NAU. – 2022. – v.1. – С. 1.4.21 – 1.4.26. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56621 11. ДСТУ ISO 6976:2009. Природний газ. Визначення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу (ISO 6976:1995/Cor. 2:1997, Cor. 3:1999, IDT). - К.: Держспожив-стандарт України. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=26775 12. Визначення ефективності роботи газоперекачувального агрегату компресорної станції за даними її експлуатації / М.П. Андріїшин, К.І. Капітанчук, Н.М. Андріїшин // Наукоємні технології, №1 (49). – 2021. – C. 49–56. DОІ:10.18372/2310-5461.39.13097 13. Андріїшин М.П., Капітанчук К.І., Чернишенко О.М. Основні чинники впливу на енергетичну ефективність використання природного газу // Наукоємні технології. 2019, № 1(41). – C. 51-58. DOI: 10.18372/2310-5461.41.13529 14. Energy efficient usage of natural gas criterias / M.P. Andriyishyn, K.I. Kapitanchuk, N.М. Andriyishyn // Engines and Power Installations: The Fourteenth International Scientific Conference «AVIA–2019». April 23–25, 2019. – Кyiv.: National Aviation Academy, 2019. – С. 20.7–20.11. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/ NAU/39798 15. ДСТУ EN 437:2014. Випробувальні гази. Випробувальний тиск. Категорії приладів (EN 437: 2012,IDT, EN 437: 2012, IDT ). - К. : Держстандарт України. 2016. с. 52. URL: http://online.budstandart. com/ua/catalog/doc-page?id_doc=80511uk_UA
dc.description.abstractРозглянуто можливості реалізації вимог водневої стратегії ЄС (EU Hydrogen Strategy), яка передбачає широке використання водню як енергоносія для тих галузей, які не можна електрифікувати, і має за мету довести викиди вуглекислого газу промисловими об’єктами до нуля. Важливим елементом стратегії є розвиток проектів водневої енергетики в рамках підготовки до програми H2Ready, тобто впровадження комплексного підходу щодо можливості транспортування в газотранспортних та газопровідних мережах сумішей природного газу з воднем із вмістом останнього до 20%. Проведено розрахунки режимів роботи ГПА компресорної станції для різної концентрації водню газо-водневої суміші за двома незалежними методиками, що дозволило оцінити достовірність отриманих результатів та зробити відповідні висновки щодо можливості використання наявного обладнання компресорної станції для транспорту газо-водневої суміші магістральним газопроводом. Доведено, що збільшення концентрації водню в газо-водневій суміші призводить до зменшення її енергетичної цінності, але за рахунок зменшення відносної по повітрю густини суміші число Воббе практично не змінюється, тому газо-воднева суміш може бути замінником природного газу. Показано, що збільшення концентрації водню в газо-водневій суміші при її транспортуванні магістральним трубопроводом призводить до збільшення частоти обертання ротора нагнітача, що призводить до необхідності збільшення потужності приводу ГПА компресорної станції,. Отже, є необхідним проведення реконструкції компресорної станції, а саме заміна приводу з більшою потужністю або зміни конструкції проточної частини нагнітача. Зроблено висновок, що використання наявної інфраструктури ГТС України для транспортування газо-водневої суміші можливо при концентраціях водню до 4%.uk_UA
dc.description.abstractThe possibilities of implementing the requirements of the EU hydrogen strategy (EU Hydrogen Strategy), which provides for the wide use of hydrogen as an energy carrier for those industries that cannot be electrified, and aims to reduce carbon dioxide emissions by industrial facilities to zero, are considered. An important element of the strategy is the development of hydrogen energy projects in preparation for the H2Ready program, i.e., the implementation of a comprehensive approach to the possibility of transporting mixtures of natural gas with hydrogen up to 20% in gas transportation and gas pipeline networks. Calculations of the operation modes of the compressor station's HPA for different hydrogen concentrations of the gas-hydrogen mixture were carried out using two independent methods, which made it possible to assess the reliability of the obtained results and draw appropriate conclusions about the possibility of using the available equipment of the compressor station for the transport of the gas-hydrogen mixture through the main gas pipeline. It has been proven that an increase in the concentration of hydrogen in a gas-hydrogen mixture leads to a decrease in its energy value, but due to a decrease in the density of the mixture relative to air, the Wobbe number practically does not change, so the gas-hydrogen mixture can be a substitute for natural gas. It is shown that an increase in the concentration of hydrogen in the gas-hydrogen mixture during its transportation through the main pipeline leads to an increase in the rotation frequency of the supercharger rotor, which leads to the need to increase the power of the HPA drive of the compressor station. Therefore, it is necessary to carry out the reconstruction of the compressor station, namely, the replacement of the drive with greater power or the design change of the flow part of the supercharger. It was concluded that the use of the existing infrastructure of Ukraine's GTS for the transportation of a gas-hydrogen mixture is possible with hydrogen concentrations up to 4%.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.relation.ispartofseries№1 (57);-
dc.subjectводеньuk_UA
dc.subjectприродний газuk_UA
dc.subjectгазотранспортна системаuk_UA
dc.subjectгазоперекачувальний агрегатuk_UA
dc.subjecthydrogenuk_UA
dc.subjectnatural gasuk_UA
dc.subjecttransport systemuk_UA
dc.subjectgas pumping unituk_UA
dc.titleДослідження впливу газо-водневої суміші на газотермодинамічні параметри роботи газоперекачувального агрегату компресорної станціїuk_UA
dc.title.alternativeA study of the influence of the gas-hydrogen mixture on the gas-thermodynamic parameters of the gas pumping unit of the compressor stationuk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.subject.udcУДК 622.692.4uk_UA
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наукоємні технології 2023.pdf751.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.