Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52817
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorП'яних, Борис Єгорович-
dc.contributor.authorPianykh, Borys-
dc.date.accessioned2021-10-11T09:44:04Z-
dc.date.available2021-10-11T09:44:04Z-
dc.date.issued2021-10-11-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52817-
dc.descriptionРобоча програма навчальної дисципліни «Теорія електричних кіл» (171 "Електронні технології інтернету речей")uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з електроніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій; формування у студента знань і навиків, необхідних для вивчення наступних дисциплін електронного профілю для забезпечення в майбутньому опанування нового обладнання в процесі самостійної практичної діяльності; навичок розв’язання типових наукових та інженерних задач за допомогою сучасного програмного забезпечення, що є фундаментальною основою для фахівця в галузі електроніки та телекомунікацій.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that aimed at preparing for the study and mastering of a cycle of disciplines in electronics professional orientation. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies; formation of the student's knowledge and skills necessary for study the following electronic profile disciplines to ensure future mastery new equipment in the process of independent practical activity; typical solving skills scientific and engineering problems with the help of modern software that is available fundamental basis for a specialist in electronics and telecommunications.uk_UA
dc.description.sponsorship1. П’яних Б.Є. Перехідні процеси в електричних колах. Чотириполюсники. Фільтри.: Навч. посібник. К: НАУ, 2003. – 204 с. 2. Б.Є. П’яних, Г.Є. Соколов, М.Ю. Заліський, О.В.Вишнівський. Основи теорії кіл. Лінійні кола. Практика.: Навч. посібник. К: НАУ, 2013. – 192 с. 3. Б.Є. П’яних, Е.Г. Азнакаєв, О.В.Вишнівський. Основи теорії нелінійних та параметричних кіл.: Навч. посібник. К: НАУ, 2011. – 212 с. 4. С. В. Панченко, О. М. Ананьєва, М. М. Бабаєв, В. С. Блиндюк, М. Г. Давиденко, Н. П. Карпенко Т 33 Теорія електричних і магнітних кіл: Підручник / С. В. Панченко, О. М. Ананьєва, М. М. Бабаєв та ін. – 2-ге вид., випр. та допов. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – 246 с. 5. П’яних Б.Є., Мельников Є.В., Животовський С.О. Аналіз електричних кіл. Розрахунок стаціонарних режимів: Навч. посібник. К: КМУЦА, 1999. – 184 с. 6. Основи теорії кіл. Нелінійні кола: Лабораторний практикум./ Г.Є.Соколов, М.Ю.Заліський – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-та «НАУ-друк.» 2010 – 64с.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectробоча програмаuk_UA
dc.subjectwork programuk_UA
dc.subjectелектронікаuk_UA
dc.subjectelectronicsuk_UA
dc.subjectсинтезuk_UA
dc.subjectsynthesisuk_UA
dc.subjectпараметричні колаuk_UA
dc.subjectparametric circlesuk_UA
dc.subjectнапругаuk_UA
dc.subjectvoltageuk_UA
dc.subjectавтогенераторuk_UA
dc.subjectautogeneratoruk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Теорія електричних кіл» (171)uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Theory of electric circuits" (171)uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_Теорія_електричних_кіл.pdfНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Теорія електричних кіл» (171 "Електронні технології інтернету речей")1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.