Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKuzmenko, Anna-
dc.contributor.authorКузьменко, Анна Олегівна-
dc.date.accessioned2021-05-11T12:07:21Z-
dc.date.available2021-05-11T12:07:21Z-
dc.date.issued2020-06-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50156-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: ст. викладач, Воловик О.І.uk_UA
dc.description.abstractNowadays it is impossible to imagine a modern business without logistics. If earlier the word “logistics” was associated only with warehousing and transportation of goods, today it covers information flows, tourism, trade and much more. Each business involves a complex scheme of processes, which in one way or another intersect and depend on each other. Failure in any element leads to a cascade of violations in the whole system. For this purpose, it is necessary to clearly understand the concept of a process and its behavior while interacting with other processes, master tools of process design and develop several fallback options for actions in case of violations and discrepancies. One of the most popular areas is warehouse logistics. Every year, more and more stores open both new outlets and online platforms. Despite one trading network, these are two completely different types of logistics services. Shops try to retain their own storage facilities in order to optimize their costs, which increases the load on logistical enterprises. Products for stores and online sites undergo completely different processing. For on-site stores, warehouses handle seasonal bulk deliveries. Whereas for on-line stores, a stream of a wide variety of orders arrives daily and requires immediate processing and execution. Besides, there are about ten most popular delivery services in Ukraine and it is important for the client to choose the most suitable one. Moreover, different products have different storage requirements. Even if it is not about food products or others that require a strict temperature or humidity. Since the goods can be stored on pallets, in boxes, in plastic containers of different sizes, each type has its own type of transport and equipment. Accordingly, for different types of shipping and moving around the warehouse, different distances between the racks, height, marking and more are required. The number of storage locations and rational zoning is directly proportional to the cash and time costs of the warehouse. The number of customers and the type of their products also depend on the capacity of warehouse.uk_UA
dc.description.abstractУ наш час неможливо уявити сучасний бізнес без логістики. Якщо раніше слово «логістика» асоціювалось лише зі складом та транспортуванням вантажів, то сьогодні воно охоплює інформаційні потоки, туризм, торгівлю та багато іншого. Кожен бізнес передбачає складну схему процесів, які так чи інакше перетинаються і залежать один від одного. Відмова в роботі будь-якого елемента призводить до каскаду порушень у всій системі. Для цього необхідно чітко розуміти концепцію процесу та його поведінку під час взаємодії з іншими процесами, освоювати інструменти проектування процесів та розробляти кілька резервних варіантів дій у разі порушень та розбіжностей. Однією з найпопулярніших сфер є складська логістика. Щороку все більше і більше магазинів відкривають як нові торгові точки, так і інтернет-платформи. Незважаючи на одну торгову мережу, це два абсолютно різних типи логістичних послуг. Магазини намагаються утримувати власні складські приміщення з метою оптимізації своїх витрат, що збільшує навантаження на логістичні підприємства. Товари для магазинів та веб-сайтів проходять абсолютно різну обробку. Для місцевих магазинів склади здійснюють сезонні поставки великими партіями. Тоді як для он-лайн магазинів потік найрізноманітніших замовлень надходить щодня і вимагає негайної обробки та виконання. Крім того, в Україні існує близько десяти найпопулярніших служб доставки, і для клієнта важливо вибрати найбільш підходящу. Більше того, різні продукти мають різні вимоги до зберігання. Навіть якщо мова не йде про харчові продукти або інші, для яких потрібна сувора температура або вологість. Оскільки товари можуть зберігатися на піддонах, у коробках, у пластикових контейнерах різного розміру, кожен тип має свій тип транспорту та обладнання. Відповідно, для різних видів транспортування та переміщення по складу потрібні різні відстані між стелажами, висота, розмітка та інше. Кількість місць зберігання та раціональне зонування прямо пропорційні грошовим і часовим витратам складу. Кількість покупців і тип їхньої продукції також залежать від місткості складу.uk_UA
dc.description.abstractСегодня невозможно представить современный бизнес без логистики. Если раньше слово «логистика» ассоциировалось только со складированием и транспортировкой товаров, то сегодня оно охватывает информационные потоки, туризм, торговлю и многое другое. Каждый бизнес предполагает сложную схему процессов, которые так или иначе пересекаются и зависят друг от друга. Отказ любого элемента приводит к каскаду нарушений во всей системе. Для этого необходимо четко понимать концепцию процесса и его поведение при взаимодействии с другими процессами, владеть инструментами проектирования процессов и разработать несколько вариантов отката для действий в случае нарушений и несоответствий. Одно из самых популярных направлений - складская логистика. С каждым годом все больше и больше магазинов открывают как новые торговые точки, так и онлайн-площадки. Несмотря на одну торговую сеть, это два совершенно разных типа логистических услуг. Магазины стараются сохранить собственные складские помещения, чтобы оптимизировать свои расходы, что увеличивает нагрузку на логистические предприятия. Товары для магазинов и интернет-сайтов проходят совершенно разную обработку. Для местных магазинов склады обслуживают сезонные оптовые поставки. В то время как для интернет-магазинов поток самых разнообразных заказов поступает ежедневно и требует немедленной обработки и исполнения. Кроме того, в Украине существует около десяти самых популярных служб доставки, и для клиента важно выбрать наиболее подходящую. Более того, у разных продуктов разные требования к хранению. Даже если речь идет не о пищевых продуктах или других продуктах, требующих строгой температуры или влажности. Поскольку товар может храниться на поддонах, в ящиках, в пластиковых контейнерах разного размера, каждому виду соответствует свой вид транспорта и оборудования. Соответственно для разных видов перевозки и перемещения по складу требуются разные расстояния между стеллажами, высота, маркировка и прочее. Количество мест хранения и рациональное зонирование прямо пропорциональны денежным и временным затратам склада. Количество клиентов и вид их продукции также зависят от вместимости склада.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherNational Aviation Universityuk_UA
dc.subjectmass customizationuk_UA
dc.subjectwarehouse processes' reengineeringuk_UA
dc.subjectemployees’ work process managementuk_UA
dc.subjectlabeling serviceuk_UA
dc.subjectмасова кастомізаціяuk_UA
dc.subjectреінжиніринг складських процесівuk_UA
dc.subjectуправління робочим процесом працівниківuk_UA
dc.subjectслужба маркуванняuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.titleCustomization of warehouse services of logistics provideruk_UA
dc.title.alternativeКастомізація складських послуг логістичного провайдераuk_UA
dc.title.alternativeКастомизация складских услуг логистического провайдераuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_073_Кузьменко А..pdfДипломна робота1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.