Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48885
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Іноземна мова (базовий курс)"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Иностранный язык (базовый курс)"
Educational and methodical complex of the discipline "Foreign language (Basic Course)"
Authors: Сандовенко, Ірина Василівна
Keywords: модульні завдання
робоча навчальна програма
домашні завдання
завдання поточного конролю
самостійна робота студентів
практичні заняття
module tasks
рабочая обучающая программа
practical lessons
задания поточного контроля
домашние задания
практические занятия
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета викладання дисципліни – всебічний розвиток загальних компетенцій, а також лінгвістичного, соціолінгвістичного і прагматичного компонентів іншомовної комунікативної компетенції, що об’єктивується здатністю випускників ефективно спілкуватися іноземною мовою в типових побутових ситуаціях та в освітньо-професійній сфері.
Цель преподавания дисциплины - всестороннее развитие общих компетенций, а также лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов иноязычной коммуникативной компетенции, объективируется способностью выпускников эффективно общаться на иностранном языке в типичных бытовых ситуациях и в образовательно-профессиональной сфере.
The purpose of teaching the discipline is the comprehensive development of general competencies, as well as linguistic, sociolinguistic and pragmatic components of foreign language communicative competence, which is objectified by the ability of graduates to communicate effectively in a foreign language in typical everyday situations and education.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Іноземна мова (базовий курс)» розроблено на основі освітньої програми та навчальних планів No НБ-17-292-1/20, НБ-17-292-2/20 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійних програм «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес» та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48885
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.