Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45482
Title: Інформаційне середовище забезпечення міжнародної маркетингової діяльності компанії
Other Titles: Информационная среда обеспечения международной маркетинговой деятельности компании
Information environment of international marketing
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Shevchenko, Anna
Путінцева, Анастасія Андріївна
Putintseva, Anastasiia
Keywords: маркетингова діяльність
міжнародний маркетинг
інформаційне середовище
маркетингова інформаційна система
маркетинговая деятельность
международный маркетинг
информационная среда
маркетинговая информационная система
marketing activity
international marketing
information environment
marketing information system
Issue Date: 2018
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Шевченко А.В., Путінцева А.А. Інформаційне середовище забезпечення міжнародної маркетингової діяльності компанії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - Випуск № 20 (ч.3) - с. 143-147
Abstract: У статті визначено поняття інформаційного середовища, його основні складові та умови його використання в міжнародній маркетинговій діяльності компанії. Визначено, що інформаційне забезпечення дає змогу оптимізувати побудову маркетингових програм та ухвалення управлінських рішень, реалізовувати стратегію активного впливу на формування ринкового попиту і стимулювання збуту, конструювати ринок, а також здійснювати інформаційну атаку на певні ринкові сегменти. Обґрунтовано необхідність створення повноцінної маркетингової інформаційної системи компанії, що є однією з важливих умов забезпечення ефективної реалізації її міжнародної маркетингової діяльності. Описано основні види інформаційних мереж світового характеру, що використовуються в процесі організації міжнародної маркетингової діяльності компанії.
В статье определены понятие информационной среды, ее основные составляющие и условия ее использования в международной маркетинговой деятельности. Определено, что информационное обеспечение позволяет оптимизировать формирование маркетинговых программ и принятие управленческих решений, реализовывать стратегию активного влияния на формирование рыночного спроса и стимулирование сбыта, конструировать рынок, а также осуществлять информационную атаку на определенные рыночные сегменты. Обоснована необходимость создания полноценной маркетинговой информационной системы компании, которая является одним из важных условий обеспечения эффективной реализации ее международной маркетинговой деятельности. Описаны основные виды информационных сетей мирового характера, которые используются в процессе организации международной маркетинговой деятельности компании.
Summary. In the article definitely the concept of the information environment, its main components and the conditions for its use in international marketing activities. It is determined that the information support allows optimizing the formation of marketing programs and making managerial decisions, implementing a strategy of active influence on the formation of market demand and sales promotion, constructing a market, and also carrying out an information attack on certain market segments. The necessity of creating a full-fledged marketing information system of the company, which is one of the important conditions for ensuring effective implementation of its international marketing activities, is grounded. The main types of information networks of a global nature are described and used in the process of organizing the international marketing activities of the company.
Description: Вступ та постановка проблеми. Сучасна індустрія інформації, інформаційних систем і мереж зв’язку, а також інформаційної техніки має велике значення для розвитку міжнародного маркетингу та вирішення маркетингових завдань, оскільки дає змогу маркетологам проводити широкомасштабні та глибокі маркетингові дослідження, оперувати великою кількістю даних, пов’язаних зі світовим маркетинговим середовищем, ринками, товарами та фірмами зарубіжних країн, зокрема за рахунок підключення до баз даних інших організацій і через об’єднання комунікаційних систем в локальному, національному, регіональному та міжнародному масштабах. Це сприяє здійсненню ефективного збору, накопиченню, обробки, систематизації та аналізу багатопланової за своєю структурою маркетингової інформації, розширює можливості застосування математичних методів, складних, оптимальних економетричних моделей для економічного та ринкового прогнозування та моделювання, створює умови для підвищення ефективності, значного прискорення процесу формування маркетингових програм, ухвалення управлін- ських рішень, проведення імітаційних тестів в лабораторних умовах, веде до розвитку нового маркетингу (електронного маркетингу тощо).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45482
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УжНУ 20.2018, частина 3 (1).pdf284.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.